Contract overbrenging van Groene-lijst-Afvalstoffen

Modelcontract overbrenging Groene-lijst afvalstoffen.

Partijen

 • Naam (bedrijfsnaam opdrachtgever)
  Straat (straat en nummer kennisgever)
  Postcode (postcode kennisgever)
  Plaats (plaats kennisgever)
  Land (land kennisgever)
  Hierna te noemen  ‘ de opdrachtgever ’
   
 • Naam (bedrijfsnaam ontvanger)
  Straat (straat en nummer ontvanger)
  Postcode  (postcode ontvanger)
  Plaats (plaats ontvanger)
  Land (land ontvanger)
  Hierna te noemen ‘ de ontvanger ’

In aanmerking genomen dat:

 • de opdrachtgever voornemens is afvalstoffen over te brengen naar: (land van bestemming).
 • de overbrenging heeft betrekking op (benaming afvalstof) met de afvalstofcode (Bazelcode van de afvalstoffen) vanuit (bedrijf opdrachtgever) gevestigd te (land van verzending) naar (inrichting ontvanger) gevestigd te (land van bestemming).
 • artikel 18 van de Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (hierna: de EVOA) voorschriften bevat ten aanzien van de inhoud van  het tussen opdrachtgever en ontvanger te sluiten contract.
 • dat opdrachtgever en ontvanger reeds bij separate overeenkomst zijn overeengekomen dat ontvanger de in de tweede overweging genoemde afvalstoffen zal verwerken op de onder 1. van dit contract beschreven wijze.
 • de opdrachtgever en de ontvanger dit contract sluiten om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 18 van de EVOA.

Komen partijen het navolgende overeen:

 1. Verwerking van de afvalstoffen
  1. De ontvanger verplicht zich de overgebrachte afvalstoffen nuttig toe te passen.
 2. Verplichtingen van de opdrachtgever
  1. Indien de overbrenging van de afvalstoffen niet op de geplande wijze kan worden voltooid of indien illegale overbrenging heeft plaatsgevonden, zal de opdrachtgever de afvalstoffen terugnemen of er voor zorgen dat de afvalstoffen op andere wijze nuttig worden toegepast.
  2. In de in het eerste lid genoemde gevallen draagt de opdrachtgever zo nodig zorg voor de tussentijdse opslag van de afvalstoffen.
 3. Verplichtingen van de ontvanger
  1. Indien de ontvanger de overbrenging of de nuttige toepassing niet kan voltooien, zal de ontvanger er voor zorg dragen dat de afvalstoffen op een andere dan de oorspronkelijk voorziene wijze nuttig worden toegepast.
  2. In de in het eerste lid genoemde gevallen draagt de ontvanger zo nodig zorg voor de tussentijdse opslag van de afvalstoffen.
 4. Overige bepalingen

  1. Dit contract eindigt de dag nadat de afvalstoffen nuttig zijn toegepast.
  2. Tussentijdse ontbinding van dit contract is niet mogelijk.

Ondertekening

Naam Opdrachtgever
Handtekening:
Datum (datum van ondertekening)

Naam Ontvanger
Handtekening:
Datum (datum van ondertekening)