VGI-status afvalverwerkende bedrijven

Alle inrichtingen waar uit het buitenland afkomstige afvalstoffen met kennisgevingsprocedure in ontvangst worden genomen én nuttig worden toegepast kunnen in aanmerking komen voor de VGI-status. Lees meer over de voordelen van deze status, aan welke eisen uw inrichting moet voldoen en hoe u de VGI-status aanvraagt.

Vooraf goedgekeurde inrichting

De VGI-status houdt in: de inrichting waar de afvalstoffen worden verwerkt is door de bevoegde autoriteit aangemerkt als vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing. De wettelijke basis hiervoor is gelegd in de EVOA en de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen.

Voordelen van een VGI-status

 • Langere overbrengingsperiode:
  De EVOA gaat uit van een overbrengingsperiode van 1 jaar. Als de overbrenging plaatsvindt naar een inrichting met VGI-status, kan de kennisgever een kennisgeving indienen met een overbrengingsperiode van maximaal 3 jaar.
 • Beschikking binnen 7 werkdagen na ontvangstbevestiging:
  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet binnen 7 werkdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging een beschikking afgeven voor het overbrengen naar een inrichting met VGI-status.

Eisen aan inrichting voor VGI-status

 • De inrichting moet beschikken over een omgevingsvergunning voor de over te brengen afvalstoffen en de wijze van verwerking.
 • De inrichting moet ten minste 4 jaar in bedrijf zijn met de verwerkingsinstallatie en het verwerken van de afvalstoffen waarvoor de VGI-status wordt aangevraagd.
 • In de 4 jaar voorafgaand aan het verzoek mogen geen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties, die niet meer in rechte aanvechtbaar zijn, zijn opgelegd vanwege overtredingen van bepalingen genoemd in Bijlage I van de Aanwijzing handhaving milieurecht (de zogenaamde kernbepalingen).
 • Er moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden overgelegd. De verklaring mag op het moment van indienen van het verzoek niet ouder zijn dan 2 maanden.

VGI-status aanvragen

Om een VGI-status aan te vragen vult u het formulier in. Aan het formulier moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

 • Een beschrijving van de verwerkingswijze van de afvalstoffen waarvoor de VGI-status wordt aangevraagd. Zijn er meerdere verwerkingswijzen? Koppel deze dan aan de R-code en de bijbehorende Bazel-, OESO- en EURAL-codes;
 • Verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
 • Essentiële onderdelen van de omgevingsvergunning die betrekking hebben op de aanvraag.

De aanvraag stuurt u naar:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Afval, Industrie en Bedrijven/EVOA
Postbus 24062
3502 MB Utrecht

Bij de beoordeling van de aanvraag vraagt de ILT advies aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

VGI-status loopt af

Loopt de VGI-status van uw inrichting af en wilt u deze verlengen? Er is geen verlengingsprocedure voor de VGI-status. Dien een nieuwe aanvraag voor de VGI-status in, met alle verplichte bijlagen en vermeld dat uw huidige VGI-status afloopt. Dien de aanvraag tijdig in, zodat de nieuwe VGI-status aansluit op de bestaande VGI-status.

Inrichtingen met een VGI-status

Inrichtingen die een VGI-status hebben gekregen, meldt de ILT bij het secretariaat van de OESO en bij de Europese Commissie.

Op de website van de OESO vindt u de 'Database of Transboundary Movements of Wastes'. In dit Excel-bestand staan de inrichtingen met een VGI-status. Zoek voor Nederlandse inrichtingen op de code 'NL01'.

VGI-besluit laten vertalen

Het VGI-besluit dat de ILT afgeeft is volledig in het Nederlands. Dit in tegenstelling tot een kennisgevingsbesluit. De ILT levert geen vertalingen van het besluit.

Wilt u het VGI-besluit (laten) vertalen, om ook aan buitenlandse handelspartners en buitenlandse autoriteiten te laten zien dat uw bedrijf de status van vooraf goedgekeurde inrichting heeft? Dan kunt u het besluit laten vertalen door derden. U mag hierbij niet de indruk wekken dat deze vertalingen zijn verstrekt door de ILT. De handtekening en koptekst en voettekst van het briefpapier mogen bijvoorbeeld niet worden overgenomen in de vertaling.

VOG RP aanvragen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet worden aangevraagd voor de rechtspersoon die de inrichting drijft. Een dergelijke verklaring heeft bij rechtspersonen ook betrekking op vennoten en bestuurders.

Informatie over de VOG vindt u op de website van Justis. Hier kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.

Als doel geeft u op: 'Aanvraag status van vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing van naar Nederland overgebrachte afvalstoffen in het kader van Verordening (EG) 1013/2006'.