Verduidelijking: VPL-premie is altijd bezoldiging in de zin van de WNT

13-9-2018 Om mensen te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (VPL) van kracht geworden. Bij deze wet is sprake van overgangsrecht, waarbij werknemers worden gecompenseerd voor het verlies aan opgebouwde pensioenrechten.

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 13 augustus 2018, in een geschil tussen een woningcorporatie en een topfunctionaris, geoordeeld dat de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL alleen bezoldiging in de zin van de WNT is, indien een topfunctionaris daadwerkelijk aanspraak maakt op overgangsrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:3869CLI). Het ministerie van BZK heeft consequent het standpunt ingenomen en gecommuniceerd dat VPL-premie altijd bezoldiging in de zin van de WNT is. Om onduidelijkheid hierover weg te nemen zal dit in de Uitvoeringsregeling WNT en in het accountantsprotocol WNT worden verduidelijkt. Voor meer informatie, zieĀ  het nieuwsbericht op www.topinkomens.nl.