Verduidelijking definities voor onderhoud en beheer

4-7-2019 De definities voor onderhoud en beheer voor corporaties zijn verduidelijkt. Er is nu één gemeenschappelijke set definities, die woningcorporaties kunnen gebruiken voor de beleidswaarde, marktwaarde en winst- en verliesrekening in de jaarrekening: ‘Definities onderhoud en beheer ten behoeve van verantwoording en prognose’.

Het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud, investeringen en beheerkosten is voor corporaties niet altijd even duidelijk. Ook zijn er verschillen in de handleidingen voor verschillende onderdelen van de financiële verantwoording. Deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat de financiële posities en het lastenniveau (onderhoud/beheer) van corporaties minder goed te vergelijken waren. En zorgde voor extra werk voor de corporaties. Daarom stellen Aw,  WSW en BZK (vanuit de stuurgroep Verticaal Toezicht) nu de definities voor alle onderdelen van de verslaggeving (begroting, jaarrekening, beleidswaarde en marktwaarde) centraal vast.

Consultatie

Dit voorjaar heeft SBR-wonen het proces begeleid om te komen tot een uniformering van de definities voor onderhoud en beheer. De voorgestelde definities zijn tijdens een marktconsultatie voorgelegd aan woningcorporaties en andere partijen. Hierop zijn 70 reacties van woningcorporaties en andere partijen ontvangen. Op basis van alle reacties en na brede afstemming is het document met definities voor onderhoud en beheer aangescherpt.

Implementatie

Deze set van definities zal van toepassing zijn op de begroting en verantwoording over verslagjaar 2020 en verder. Formeel zal de vandaag gepubliceerde set na de zomer worden opgenomen in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

De implementatie van de eenduidige toepassing van de definities het nodige zal vergen van corporaties. Daarom geldt de volgende gefaseerde invoering:

  • Jaarrekening over 2019 (dVi2019): alleen implementeren van de nieuwe definities in de beleidswaarde zoals opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Dus nog geen implementatie in de Winst- en Verliesrekening. 
  • Begroting over 2020 (dPi2019) en jaarrekening over 2020 (dVi2020): volledig implementeren van de nieuwe definities. Als een corporatie de nieuwe definities nog niet in alle systemen heeft geïmplementeerd, kan de verwerking eventueel ook extracomptabel (met een correctie achteraf) plaatsvinden.