Update toezichtsinformatie

2-10-2018 De zomer is weer achter de rug, het laatste kwartaal van 2018 begint. Tijd voor een korte update over de gegevensopvraag, risicogericht toezicht, passend toewijzen, WNT en het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW.

Gegevensopvraag via SBR-wonen

De controle van de verantwoordingsgegevens die de corporaties deze zomer hebben ingediend, is afgerond. Dit was de laatste keer dat de cijfers via CorpoData werden ingediend. Vanaf de komende dPi vindt de gegevensuitvraag plaats via SBR-Wonen; het samenwerkingsverband van WSW, Aedes, het ministerie van BZK en de Aw.

Risicogericht toezicht

De gecontroleerde verantwoordingsgegevens vormen een belangrijke input voor het toezicht van de Aw. Daarom ontvingen de corporaties in de laatste maanden van het jaar altijd de oordeelsbrieven. Daar komt nu verandering in. Op basis van de dVi en andere beschikbare informatie zal de Aw beoordelen op welke corporaties zij zich dit najaar zal concentreren. Deze risicogerichte benadering betekent dat een deel van de corporaties beperkt wordt onderzocht, namelijk alleen op leefbaarheid en rechtmatigheid. De corporaties die wel een oordeelsbrief zullen krijgen zijn de grote corporaties met meer dan 20.000 verhuureenheden, corporaties onder verscherpt toezicht en corporaties die anderszins opvallen qua gegevens of in eerdere contacten. Alle overige corporaties ontvangen een brief dat zij in 2018, op basis van de nu beschikbare gegevens, niet verder onderzocht zullen worden.

WNT

Alle corporaties worden onderzocht op de Wet Normering Topinkomens. Als dit voor een corporatie leidt tot een negatief oordeel, dan zal dit onderdeel zijn van de oordeelsbrief of ontvangt de corporatie voor 1 januari 2019 een separate brief.

Oordeel passend toewijzen, staatssteun en huursom

Uiterlijk 1 december 2018 ontvangen alle corporaties het oordeel over het passend toewijzen, de staatssteun en huursom.

Beoordelingskader Aw-WSW

Op 1 januari 2019 treedt het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW in werking, inclusief de taakverdeling die Aw en WSW met elkaar hebben afgesproken. Voor het einde van het jaar wordt u geïnformeerd over het definitieve beoordelingskader en over de werkwijze die het WSW en de Aw gaan volgen.