Tips voor een betere datakwaliteit dVI en dPi

11-6-2018 Jaarlijks leveren woningcorporaties verantwoordings- (dVI) en prognose-informatie (dPi) aan. De toets die CorpoData doet op de datakwaliteit kan er toe leiden dat corporaties de aangeleverde gegevens moeten aanpassen. Extra werk voor beide partijen. Daarom analyseerde CorpoData de aangeleverde gegevens over 2017, om te bepalen waar de belangrijkste verbeterpunten zitten.

De meeste tekortkomingen bij de kwaliteitscontroles op dPi 2017 hangen samen met de kwaliteit van de aangeleverde data. De verantwoordelijkheid van deze datakwaliteit ligt op de eerste plaats bij de woningcorporaties.

CorpoData heeft in totaal 197 onderdelen aangepast, bij 144 corporaties. Daarnaast moesten 8 corporaties hun gegevens opnieuw indienen wegens de slechte kwaliteit van de data.

De aard van de verbeterpunten was divers, de belangrijkste waren:

  • Het ontbreken van een (integrale) aansluiting in de financiële gegevens in dPi 2017 ten opzichte van het (definitief) scheidingsvoorstel.
  • Het ontbreken van interne consistentie in financiële gegevens (bijvoorbeeld: mutatie in balanspost interne lening vs aflossing cq verstrekking in kasstroomoverzicht).
  • De (markt)waarde van vastgoed op de balans(en), rekening houdend met verloop van verhuureenheden, toont geen realistische ontwikkeling.
  • De volkshuisvestelijke bestemming op het eigen vermogen is onjuist berekend of niet juist verantwoord. De uitvraag heeft betrekking op de bestemming en niet op de uitkomst van de herrekende marktwaarde.
  • Het ontbreken van aansluiting van de verantwoorde aantal verhuureenheden in dPi 2017 ten opzichte van de ingediende WOZ-uitvraag (peildatum 01-01-2017).
  • Het opnemen van niet plausibele toerekeningen aan diverse posten in de toelichtingen behorende bij het kasstroomoverzicht.
  • Niet plausibele verklaringen opgenomen in diverse P-toetsen.

Extra aandacht voor datakwaliteit in het toezicht

Eind 2017 sloten Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW het convenant ‘Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector’,  om de informatievoorziening te verbeteren. Partijen hebben tot doel om de uitvraag jaarlijks met gemiddeld 10 procent te reduceren en de uitvraag te laten verlopen via Standard Business Reporting. Een proven technology die ook elders binnen de rijksoverheid (bijvoorbeeld KvK) wordt gebruikt om informatie uit te wisselen. In april 2018 is het besluit genomen om de eerstvolgende uitvraag, dPi2018, onder regie van SBR-Wonen via het SBR-portaal te laten lopen. De uitvraag verloopt daarmee niet langer via CorpoData. Bij het aanleveren van data via het SBR portaal ligt de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de kwalitatief goede data nog nadrukkelijker bij de corporatie. Corporaties zijn primair zelf verantwoordelijk voor de datakwaliteit. Het is daarom van belang de datakwaliteit de komende jaren te verbeteren. Aw en WSW zullen in hun toezicht en borgingsproces daarom meer aandacht gaan besteden aan datakwaliteit.