Bijdrageheffing Aw 2018

28-9-2018 Alle corporaties hebben een brief ontvangen over de bijdrageheffing Aw 2018. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De Woningwet 2015 bepaalt dat de woningcorporaties betalen voor de kosten van de Aw. De Aw moet daarvoor jaarlijks uiterlijk op 1 oktober een bijdrageheffing innen. Per saldo is de bijdrageheffing voor de kosten Aw 2018 vastgesteld op totaal € 15.300.886,-. Dit totaalbedrag is verdeeld over alle corporaties op grond van de berekeningswijze in het BTIV 2015.

De begroting 2018 die in januari 2018 bekend is gemaakt, was nog exclusief de kosten voor de vervanging van CorpoData. De kosten van de opbouw van het ketenteam en de noodzakelijke investeringen in het nieuwe portal waren begin 2018 namelijk nog niet te overzien. Ondertussen kunnen deze kosten, die verdeeld worden over de vier convenantpartijen Aw, WSW, Aedes en BZK, wel verwerkt worden in de begroting. Een nadere toelichting staat in de brief aan de corporaties.