Beoordelingskader herstructurering derivaten

Corporaties kunnen hun derivatenportefeuille herstructureren als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden staan in de ‘Richtlijn derivaten’ van WSW en het ‘Beoordelingskader herstructurering derivaten’ van de Aw. WSW heeft op basis van een evaluatie een aantal voorwaarden verduidelijkt. Bijvoorbeeld dat gemeenten expliciet moeten instemmen met het aangaan van geborgde leningen als deze aangewend worden voor het gebruik of beëindiging van derivaten. De inhoud van de richtlijn van WSW en het beoordelingskader van de Aw is identiek.