Aw: WSW krijgt tijd om onzekerheid risicokapitaal op te lossen

De toereikendheid van het risicokapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijft onzeker. Het Rijk en de gemeenten lopen daardoor volgens de Autoriteit woningcorporaties (Aw) momenteel een hoger risico dat ze als achtervangers financieel worden aangesproken. WSW krijgt tijd van het Rijk en de VNG om de huidige onzekerheid over de toereikendheid van het risicokapitaal op te lossen. De Aw ziet daarom op dit moment geen aanleiding om maatregelen op te leggen aan WSW.

In het rapport ‘Toezicht op WSW 2018’ concludeerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) dat het onzeker is of het risicokapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen van WSW te dekken. Deze onzekerheid wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijze waarop WSW het vereiste risicokapitaal voor woningcorporatie Vestia heeft bepaald. WSW moest daarom van de Aw op korte termijn doeltreffende maatregelen nemen om het risicokapitaal weer toereikend te maken.

WSW heeft vervolgens twee maatregelen voorgesteld die volgens de Aw doeltreffend kunnen zijn:

1. Het verhogen van de in te rekenen saneringssteun;
2. Het accepteren van een eventueel hoger risico of onzekerheid door het Rijk en de VNG.

Verhogen saneringssteun
Het Rijk en de gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG) vinden het -als achtervangers voor de borging door WSW- niet nodig en niet proportioneel om meer saneringssteun in te rekenen. Dit zou de investeringscapaciteit van woningcorporaties onnodig beperken.

Accepteren hoger risico
Een alternatief is dat het Rijk en de VNG een hoger risico accepteren. Volgens de Aw is dat een doeltreffende maatregel omdat dan minder risicokapitaal vereist is voor WSW om mogelijke verliezen te dekken. Voor de achtervangers is het accepteren van een hoger achtervangrisico niet aan de orde.

Naar het oordeel van het Rijk en de VNG heeft WSW voldoende passende maatregelen genomen om de risico's voor de korte termijn te beperken en is WSW op de goede weg met de verdere verbeteringen die nodig zijn. Volgens het Rijk en de VNG is er onzekerheid, maar geen acuut gevaar omdat Vestia -naar het oordeel van WSW- de komende jaren aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Aw: onzekerheid op korte termijn niet opgelost
Volgens de Aw wordt hiermee de onzekerheid over de toereikendheid van het risicokapitaal van WSW op korte termijn echter niet opgelost. De Aw concludeert daarom dat er zonder aanvullende maatregelen op verzoek van de achtervangers voorlopig een verhoogd achtervangrisico voor het Rijk en de gemeenten blijft bestaan.

Aangezien WSW tijd van het Rijk en de VNG krijgt om de onzekerheid over de toereikendheid van het risicokapitaal op te lossen, ziet de Aw op dit moment geen aanleiding om zelf maatregelen op te leggen aan WSW.

Aw is toezichthouder op WSW
De Aw houdt sinds 2016 toezicht op WSW. Belangrijk doel van dit toezicht is om vast te stellen of het risicokapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen van WSW te dekken. Het Rijk en de gemeenten worden dan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet financieel aangesproken als achtervangers.