Aandacht voor risico’s op fraude en niet integer handelen bij verkoop vastgoed

31-10-2018 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in april een verkennend onderzoek gepubliceerd over de risico’s op fraude en niet-integer handelen bij de verkoop van vastgoed aan commerciële partijen door woningcorporaties. Met de aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen deze risico’s beter worden beheerst en het bewustzijn over deze risico’s bij de woningcorporaties worden vergroot. De Aw heeft alle betrokken partijen gevraagd te reageren op de uitkomsten en aanbevelingen. De ontvangen reacties zijn nu samengevat en gepubliceerd. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, neemt het initiatief om de aanbevelingen op te volgen door handreikingen op te stellen en best practices te delen met de woningcorporaties.

Risico’s
In het onderzoek is geïnventariseerd welke mogelijke risico’s op fraude en niet-integer handelen zich kunnen voordoen bij de verkoop van vastgoed aan commerciële partijen.

Het onderzoek heeft geleid tot tien aanbevelingen aan betrokken partijen voor het minimaliseren van deze mogelijke risico’s. De aanbevelingen variëren van het opstellen van een eenduidige beschrijving voor het uitvoeren van taxaties voor vastgoedverkopen, tot het verplicht stellen van onderzoek naar de integriteit van de kopers en de verkoopadviseurs. Ze zijn bedoeld om het bewustzijn voor mogelijke risico’s te vergroten, (aanvullende) beheersmaatregelen te treffen of bestaande wet- en regelgeving aan te passen.

Reacties
Van vier partijen zijn reacties ontvangen:

  • Aedes (Vereniging van woningcorporaties)
  • Ministerie van BZK, directie Woningmarkt
  • WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
  • NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut)

De reacties van deze vier partijen en de reactie van de Aw op de aanbevelingen zijn samengevat weergegeven in bijgaand overzicht. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de aanbevelingen zal worden opgevolgd door de betreffende partijen.

Aedes wil als brancheorganisatie in de verdere professionalisering van woningcorporaties een rol spelen en zal de woningcorporaties handreikingen geven en best practices delen voor diverse verkoopsituaties. De Aw staat positief tegenover dit initiatief van Aedes en verwacht dat hiermee de aanbevelingen ter vergroting van het bewustzijn en ter versterking van de aanwezige beheersmaatregelen bij woningcorporaties kunnen worden opgevolgd.

De Aw zal de opvolging van de aanbevelingen en de effecten daarvan beoordelen bij de vergunningverlening en in het in kader van haar toezicht. Uit de consultatie zijn ook (tekstuele) aanpassingen gekomen die zijn verwerkt in een bijgesteld rapport.