Accountantsprotocol 2021 beschikbaar

19-10-2021  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2021 beschikbaar. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Vervallen accountantscontrole op 5 onderdelen

Voor het accountantsprotocol 2021 is gekeken op welke onderdelen controlewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Hierin is de balans tussen administratieve lastenvermindering voor de toegelaten instellingen en de effectiviteit van het risicogerichte toezicht meegewogen. In dit protocol zijn de bevindingen op het gebied van rechtmatigheid (rubriek B van het accountantsprotocol) van de afgelopen jaren meegewogen. Dit heeft geleid tot het vervallen van de accountantscontrole op de volgende onderdelen in rubriek B:

  • Transacties bij aangewezen instellingen (artikel 21c lid 1 van de Woningwet, artikel 13 lid 1 en 2 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en artikel 3 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting).
  • Goedkeuring nieuwe niet-DAEB-investeringen (artikel 44c lid 1 van de Woningwet).
  • Verantwoord beleggen inzake nieuwe beleggingen (reglementen financieel beleid en beheer en artikel 41 lid 1 Rtiv).
  • Verantwoord beleggen inzake rating beleggingen op 31 december 2018 (reglementen financieel beleid en beheer en artikel 41 lid 1 sub e van de Rtiv).

In rubriek C is de volgende wijziging doorgevoerd:

  • De accountantscontrole op de huursombenadering (onderdeel dVi 5.4) is in 2021, in verband met de huurbevriezing, eenmalig vervallen.

Publicatie in de Staatscourant

De Aw stelt het accountantsprotocol 2021 beschikbaar vooruitlopend op behandeling door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit is met instemming van BZK en op verzoek van stakeholders. Hierdoor kunnen corporaties en accountants er alvast mee werken. BZK behandelt het protocol naar verwachting later deze maand. Inhoudelijke wijzigingen worden echter niet meer verwacht.  Aansluitend wordt het protocol  in de Staatscourant gepubliceerd.