Accountantsprotocol 2020 beschikbaar

4-11-2020 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2020 beschikbaar. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks vanwege wijzigingen in regelgeving, bevindingen vanuit het toezicht, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

De Aw stelde in september het protocol met instemming van BZK op verzoek van stakeholders al beschikbaar, zodat corporaties en accountants ermee kunnen werken. Ten opzichte van die versie is er een wijziging in paragraaf 3.5 onderdeel 4 (dVi 5.1.4). In lijn met wet- en regelgeving mag de accountant bij de controle van dit onderdeel gebruik maken van de meest recente WOZ-waardering ter onderbouwing van het prijscriterium. Deze wijziging is verwerkt in het accountantsprotocol dat in de Staatscourant is gepubliceerd.

De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft het accountantsprotocol over het verslagjaar 2020 getoetst en zonder opmerkingen gekwalificeerd als ‘uitvoerbaar’.

Geen grote wijzigingen in 2020

Bij de totstandkoming van het accountantsprotocol 2020 is bezien op welke onderdelen  controlewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Hierin is de balans tussen administratieve lastenvermindering voor de toegelaten instellingen en de effectiviteit van het risicogerichte toezicht meegewogen. In eerdere jaren is het aantal controleonderdelen ruim gehalveerd. In 2020 is 1 subonderdeel toegevoegd, als gevolg van een wijziging in de Woningwet (sociaal huurakkoord). De Aw verwacht dat door deze wijziging bij een beperkt aantal corporaties extra controlewerkzaamheden vereist zijn.

De Aw verwacht een verdere reductie van de controlewerkzaamheden, als de jaarrekening rechtstreeks via system to system (Standard Business Reporting) wordt ontvangen en het portaal de zekerheid heeft die benodigd is voor dit proces. De controlewerkzaamheden op de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht (Rubriek C onderdeel 4, 5 en 6) kunnen dan vervallen.

Ten aanzien van het onderdeel marktwaarde leningen en marktwaarde derivaten (Rubriek C onderdeel 7) is de instructie verduidelijkt naar aanleiding van vragen over de dVi 2019.

Met betrekking tot de passendheidsnorm (Rubriek C onderdeel 8) is in overleg met BZK de berekening bijgesteld, waardoor subonderdeel 1d van de verantwoording betrokken wordt in de deelwaarneming van de accountant. De Aw schat in dat dit per saldo in zeer geringe mate leidt tot extra werkzaamheden voor de accountant.

Ten slotte zijn om de leesbaarheid van het protocol te vergroten passages herschreven.

Initiatieven digitale woningtoewijzing

In de sector zijn diverse initiatieven in ontwikkeling om de woningtoewijzing deels of geheel te automatiseren. Automatisering leidt voor corporaties tot een verdere lastenvermindering en een vermindering van de foutgevoeligheden in het operationele proces. De sector verwacht hiermee de betrouwbaarheid van de toewijzingen te vergroten en het frauderisico met inkomensgegevens in de toewijzingsprocedure verder te beperken. Daarnaast zou een dergelijk systeem voor de corporatie oplossingen kunnen bieden in het kader van de privacywetgeving (AVG-proof). De Aw ondersteunt deze ontwikkeling. In het protocol zijn daarom vernieuwde kaders voor de accountant opgenomen ten aanzien van controlewerkzaamheden van de woningtoewijzingen.