Stand van zaken beoordeling scheiding DAEB/niet-DAEB

19-10-2017

Veel corporaties hebben op dit moment een definitief oordeel op hun scheidingsvoorstel ontvangen. Naar verwachting zullen dat er aan het eind van deze maand 240 zijn. Een aantal corporaties heeft ook al een brief gehad waarin de wettelijke beslistermijn is verlengd. In die brief is voor iedereen de formele termijn van 6 weken verlenging aangehouden die de wet mogelijk maakt. Uiteraard zal de behandeling zo snel mogelijk plaatsvinden.

De stand van zaken op dit moment is als volgt:

  Stand 17 oktober Verwachting 31 oktober
Uitgebrachte oordelen 171 240
Nog geen scheidingsvoorstel ingediend 15 15
Onvolledige scheidingsvoorstellen 7 7
Nog te beoordelen 143 74
     
Totaal corporaties 336 336


De afronding van de beoordeling zal voor 74 corporaties  doorlopen in november. Voor een aantal corporaties zal de aanvraag langer doorlopen vanwege specifieke omstandigheden.

Nog niet alle scheidingsvoorstellen kunnen al helemaal beoordeeld worden, omdat nog niet alle gegevens binnen zijn. De Aw heeft eerder bij ruim 180 corporaties vragen gesteld over het WOZ-waardenbestand om over de juiste gegevens voor de beoordeling te kunnen beschikken. De indiening van de WOZ kende dit jaar geen automatische controle vooraf, waardoor er pas na indiening duidelijk werd wat er gecorrigeerd moest worden. Dat dit zoveel vragen en correcties zou opleveren was niet voorzien. Een aanzienlijk deel van de fouten is overigens niet alleen terug te voeren op het gebrek aan P-toetsen, maar heeft ook te maken met de kwaliteit van de ingediende data. Nog niet alle vragen zijn op dit moment beantwoord. De uitkomst van deze exercitie is dat de scheiding nu wel gebaseerd  is op een juiste uitgangssituatie qua indeling in DAEB en niet-DAEB.

De Aw gaat zo snel mogelijk in gesprek met de corporaties die een hybride en juridische scheiding hebben voorgesteld. Indien het scheidingsvoorstel van deze corporaties juist en compleet is, worden deze met voorrang behandeld, in verband met de noodzakelijke juridische stappen voor implementatie.

Implementatie

Diverse corporaties die nog geen definitief oordeel hebben gekregen maken zich zorgen of ze de uitkomsten nog kunnen verwerken in hun begroting en dPi.

Corporaties die een administratieve scheiding door willen voeren kunnen zich vooruitlopend op het definitief oordeel wel voorbereiden op de implementatie aangezien de implementatie vooral  de administratieve inrichting van de beide takken betreft. Er  bestaat dan nog geen zekerheid over de overheveling en de openingsbalans (met daarin de vermogensinbreng en de interne lening) per 1 januari 2017, die als ijkpunt dient voor de implementatie van de scheiding per 1 januari 2018. 

De beoordeling van de scheidingsvoorstellen stelt geen specifieke eisen aan de administratieve inrichting van de beide takken  (zie Q en A van november 2016 ). Veel corporaties hebben al voorbereidingen getroffen voor de administratieve inrichting en kunnen hier ook gewoon mee door gaan. In de dVi over verslagjaar 2017 dient de corporatie voor het eerst de naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans en winst- en verliesrekening en het naar DAEB en niet-DAEB gescheiden kasstroomoverzicht te verantwoorden. De gescheiden balans per 1/1/2018 dient op grond van artikel 15 lid 6 RTIV eveneens opgenomen te worden in de overige gegevens bij de jaarrekening over verslagjaar 2017. De naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans op 1/1/2017 moet overeenkomen met de naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans zoals deze is goedgekeurd door de Aw. Verder geldt dat er in de balans in de jaarrekening over verslagjaar 2017 onderscheid is tussen de post DAEB vastgoed in exploitatie en de post niet-DAEB vastgoed in exploitatie. Dit gold ook al over verslagjaar 2016. Verschil is echter dat in de balans over verslagjaar 2017 overgeheveld bezit in een door de Aw goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel onder de post niet-DAEB vastgoed in exploitatie ondergebracht dient te worden.

Na ontvangst van het definitief goedkeurend oordeel kan de corporatie het bezit definitief labelen als DAEB of niet-DAEB, de openingsbalans 1-1-2017 opvoeren in de financiële administratie en overige mutaties in 2017 m.b.t. sfeerovergang DAEB/niet-DAEB in de administratie verwerken. Ook kunnen dan de werkzaamheden ten aanzien van de begroting worden afgerond.

Corporaties die  die begin november nog geen definitief oordeel hebben gekregen en vrezen in de problemen te komen met de begroting en de dPi, kunnen contact opnemen met de Aw om af te stemmen over hun individuele planning op dit punt.

Applicatie dPi2017 beschikbaar in portal CorpoData

17-10-2017
De applicatie voor het indienen van de prospectieve informatie (dPi) over 2017 is vanaf vandaag beschikbaar voor de woningcorporaties. Belangrijkste wijziging ten opzichte van vorig jaar is de periode waarover prognose-informatie moet worden aangeleverd. Deze is terug gebracht van 10 naar 5 jaar. Functioneel is de applicatie zodanig gebouwd dat alleen datgene gevraagd wordt, wat aansluit bij het scheidingsregiem van de betreffende woningcorporatie. De plausibiliteitstoetsenzijn weer ingebouwd, waardoor de kwaliteit van de data beter gewaarborgd is. Tot slot zal de applicatie bestanden waar projecten per abuis dubbel zijn ingevoerd niet importen. Hiermee wordt het vastlopen van de applicatie op een later moment voorkomen. Corporaties moeten de dPi-gegevens indienen vóór 15 december 2017.

Onderzoek integriteit inhuur personeel woningcorporaties

9-10-2017

De Autoriteit woningcorporaties gaat de komende tijd onderzoek doen naar integriteit bij de inhuur van personeel door woningcorporaties. In de woningcorporatiesector zijn diverse netwerken actief van professionals voor de inhuur van personeel op terreinen als vastgoed, financiën en volkshuisvesting. De Aw heeft signalen ontvangen van corporaties en melders bij het meldpunt integriteit woningcorporaties, dat professionals die via deze netwerken werkzaam zijn, mogelijk onvoldoende transparant zouden zijn over of zij voor het aanbrengen van nieuwe medewerkers een bonus of vergoeding ontvangen. 

De Aw vraagt corporaties om aan te geven welke afspraken er met netwerken zijn gemaakt en of deze afspraken passen binnen het integriteitbeleid. Wanneer sprake van overtreding van het integriteitbeleid dan dient dit gemeld te worden via het meldpunt integriteit woningcorporaties. Alle corporaties ontvangen hierover binnenkort een brief. Daarnaast gaat de Aw  de komende tijd nader onderzoek doen naar de signalen die reeds zijn binnengekomen bij het meldpunt. De Aw zal de betreffende corporaties hiervoor benaderen.

Wacht niet te lang met statutenwijziging dochtermaatschappijen

4-10-2017

De statuten van dochtermaatschappijen moeten vóór 1 januari 2018 zijn aangepast. Voor die tijd moeten de statuten beoordeeld worden door de Aw; dit kan leiden tot aanvullende vragen en opmerkingen die nog verwerkt moeten worden. Vervolgens moet er voldoende tijd zijn om de akte te laten passeren bij de notaris. Als alle aanvragen aan het einde van het jaar door de Aw ontvangen worden, dreigt een langere doorlooptijd. Bij een gespreide indiending kan de Aw een kortere doorlooptijd verzekeren.

De Autoriteit woningcorporaties adviseert daarom de gewijzigde statuten van dochtermaatschappijen zo snel mogelijk in te dienen. Als tot december wordt gewacht lopen corporaties het risico na 1 januari 2018 in overtreding te zijn.

Bijdrageheffing Aw 2017

28-09-2017

Alle corporaties ontvangen deze week een brief over de bijdrageheffing Aw 2017. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De Woningwet bepaalt dat de toegelaten instellingen betalen voor de kosten van de Aw. De Aw int daarvoor jaarlijks een bijdrageheffing. De hoogte is gebaseerd op de kosten die de Aw begrootte voor 2017. Conform de door de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde Begroting 2017 van de Aw is de bijdrageheffing voor de kosten Aw vastgesteld op totaal € 12.557.292,-. Dit is 3,2 mln lager dan gemeld in 2016. Dit hangt samen met kosten die lager uitvielen dan begroot in 2016 en met een vrijvallende voorziening omdat de afbouw van het voormalige Cfv minder kostte dan begroot. De bijdrage komt neer op een tarief van € 2,63 per woongelegenheid en € 0,02 per € 1.000,- WOZ-waarde van de woongelegenheden in eigendom van de corporatie en haar dochtermaatschappijen. Download de veelgestelde vragen >

Malafide bemiddelingsbureaus ‘regelen’ huurwoning bij corporaties

15-09-2017

De Autoriteit woningcorporaties waarschuwt corporaties voor vervalste  inschrijfformulieren van woningzoekenden. De Aw heeft meldingen gekregen van corporaties en woningzoekenden dat er bemiddelingsbureaus zijn die onder meer inkomensverklaringen van hun klanten vervalsen om hen in aanmerking te laten komen voor een huurwoning. De meldingen kwamen onder meer binnen na publicatie over een strafrechtelijk onderzoek tegen een bemiddelaar. Lees meer >

dPi 2017: parameters en heffingen

20-09-2017

Het onderdeel ‘veelgestelde vragen’ op CorpoData.nl is uitgebreid met informatie over parameters en heffingen die voor de dPi2017 van toepassing zijn.

Jaarrekening 2017 en dVi moeten op 1 juli 2018 binnen zijn

15-09-2017

In de Woningwet is opgenomen dat de indieningsdatum van de verantwoordingsinformatie (dVi) en de jaarrekening op termijn wordt vervroegd naar 1 mei (in plaats van 1 juli). Corporaties, accountants en taxateurs hebben aangegeven dat dit voor 2018 vanwege uitvoeringstechnische redenen nog niet haalbaar is.

De indieningsdatum voor de jaarrekening 2017 en bijbehorende dVi zal in 2018 nog worden gehandhaafd op 1 juli.

Zie ook

Hoort bij