Tarieven

Tarieven certificaten zeescheepvaart per 1 januari 2020

Tarieven certificaten zeescheepvaart in euro's
Artikel 2 Bis (proefvaart)     257,-
Bareboat Out     164,-

Bareboat In: 
  -  Registratie Bareboat In 
  -  Bareboat uittreksel
  -  Zeebrief Bareboat

  -Wijziging Registratie/Dagtekening 

  -Wijziging inschrijving register


1.595,-
    142,-
    180,-

    490,-

    172,-

Bemanningsplan     322,-
Bemanningscertificaat     257,-
Scheepsdispensatie     257,-
Civil Liability for bunker oil pollution damage     148,-
Civil Liability for oil pollution damage     148,-
Liability for passengers     145,-
Insurance liability for removal wrecks     296,-
Continous Synopsis Record     257,-
Declaration of MaritimeLabour Compliance     157,-
Duplicaat     176,-
Hoi ontheffing certificaat     257,-
Hoi ontheffing onderzoek havenontvangst installatie     249,-
International Ballast Water Management certificate     157,-
International Ballast Water Managment onderzoek     500,-
Nationaliteitsverklaring Beroepsvaart     314,-
Nationaliteitsverklaring Pleziervaart     189,-
Meetbrieven     164,-
Wijziging Meetbrief       57,-
Tel- en registratiesystemen op passagiersschepen, per uur    160,-
Verklaring Buitenvaargebied     257,-

Zeebrieven

Erkenningen (uurtarief)

    180,-

    160,-

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

In de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet staan tarieven van de certificering van zeeschepen op grond van de Schepenwet.

Regeling tarieven scheepvaart 2005

In de Regeling tarieven scheepvaart 2005 staan in hoofdstuk 2 en 3 de tarieven voor de zeevaart op grond van internationale verdragen.

Tarieven ILT

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is ten aanzien van de ILT-tarieven dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht.

Met onderhavige wijzigingsregeling zal aan voornoemd uitgangspunt nog niet worden voldaan. De tarieven zullen per 1 januari 2020 slechts worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB, september 2019) zullen de tarieven per 1 januari 2020 stijgen met 2,86%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen.

De nieuwe tarieven staan in de Staatscourant 19 december 2019.