Scheepsrecycling: certificaten schip

Bedrijven en scheepseigenaren moeten het slopen en recyclen van Europese zeeschepen veilig en milieuverantwoord uitvoeren. Daarvoor treedt 31 december 2018 de Europese Verordening Scheepsrecycling (Verordening EU 1257/2013) in werking. De verordening geldt voor Europese zeeschepen van 500 GT en meer varende onder de vlag van een lidstaat (EU).

Inventariscertificaat gevaarlijke materialen

Op een nieuw schip dat gaat varen onder EU-vlag moet vanaf 31 december 2018 een actueel inventariscertificaat van gevaarlijke materialen aanwezig zijn (IHM: Inventory of Hazardous Materials). Voor bestaande EU-schepen is het inventarisatiecertificaat verplicht vanaf 31 december 2020.

Wanneer modificaties op een schip worden aangebracht, moet een nieuw inventariscertificaat worden aangevraagd. Het gaat om modificaties die effect hebben op de inventaris van gevaarlijke materialen (bijlage I en II van de verordening).

De eigenaar van een Nederlands schip kan het inventariscertificaat in Nederland aanvragen bij een erkend klassenbureau.

Een inventariscertificaat is maximaal 5 jaar geldig.

Geschikt-voor-recycling-certificaat

Voorafgaand aan de recycling moet de scheepseigenaar de inventaris van gevaarlijke materialen en het door de ILT goedgekeurde scheepsrecyclingplan in een laatste inspectie door een Klassenbureau laten verifiëren.

Het Klassenbureau verifieert:

  • of de inventaris voldoet aan artikel 5 van de Verordening scheepsrecycling (deel I, II en III);
  • of het goedgekeurde scheepsrecyclingplan de informatie uit de inventaris correct weerspiegelt en voldoet aan artikel 7;
  • of gekozen is voor een op de Europese lijst van opgenomen scheepsrecyclinginrichting.

Bij goedkeuring voorziet het Klassenbureau het schip van een 'geschikt-voor-recycling-certificaat'. Dit certificaat moet de scheepseigenaar bij de scheepsrecyclinginrichting aanleveren om bij de ILT de geplande aanvang van de scheepsrecycling te kunnen melden.

Meldplicht ingevolge de Verordening scheepsrecycling

Meldplicht ingevolge de Verordening scheepsrecycling

Schepen kleiner dan 500 GT: EVOA-Verordening

Schepen kleiner dan 500 GT en niet-Europese schepen vallen niet onder de Verordening Scheepsrecycling.

Hoe verhoudt de EVOA zich tot de Verordening scheepsreycling?

Niet-Europese zeeschepen

Schepen uit niet-EU-landen moeten per 31 december 2020 bij het aandoen van een Europese haven beschikken over een inventaris van gevaarlijke materialen (zoals bedoeld in bijlage I en II van de verordening). Om deze op te stellen en actueel te houden moet de scheepseigenaar een plan van Visuele en Steekproefsgewijze Controles (VSCP) opstellen. Aan de hand hiervan stelt de bevoegde autoriteit in de vlaggenstaat  een 'verklaring van overeenstemming' op. (Uitvoeringsbesluit EU 2016/2325 inventariscertificaat).

Schip in Nederland recyclen

Het in Nederland recyclen van een schip dat valt binnen het toepassingsgebied van de Verordening scheepsrecyclingmag na 31 december 2018 alleen nog bij erkende scheepsrecyclinginrichtingen. Erkende scheepsrecyclingbedrijven staan op een lijst van de Europese Commissie.

Schip in buitenland recyclen

Het in een ander EU-land recyclen van een schip, dat vaart onder de vlag van een EU-lidstaat en dat valt binnen het toepassingsgebied van de Verordening scheepsrecycling, mag na 31 december 2018 alleen nog bij erkende scheepsrecyclinginrichtingen.

Het buiten de EU recyclen van een schip, dat vaart onder de vlag van een EU-lidstaat en dat valt binnen het toepassingsgebied van de Verordening scheepsrecycling, mag na 31 december 2018 alleen nog bij erkende scheepsrecyclinginrichtingen.

Documenten

Op de ILT-meldpagina, onder meldrubriek Afval, staan de volgende meldformulieren:

  • Melding: Kennisgeving intentie tot scheepsrecycling;
  • Melding: Geplande aanvang scheepsrecycling;
  • Melding: Voltooiingsverklaring scheepsrecycling.