Ontheffing afgeven scheepsafval

HOI ontheffing (Port Waste Exemption)

Van de verplichting tot het afgeven van scheepsafval kan een ontheffing worden verleend. Deze HOI ontheffing wordt verleend op basis van artikel 35a van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs).

Voorwaarden ontheffing

Een ontheffing kan worden verleend wanneer aan de Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval wordt voldaan onder meer na een advies van de desbetreffende havenbeheerder. De Beleidsregel staat op Overheid.nl.

HOI ontheffing aanvragen

De ontheffing van de verplichting tot het afgeven van scheepsafval kan bij de ILT worden aangevraagd. Gebruik voor de aanvraag het onderstaande formulier Aanvraag HOI ontheffing (Port Waste Exemption). Dit formulier kan ook gebruikt worden om een HOI ontheffing aan te vragen voor een buitenlands schip. Stuur met de aanvraag de documentatie mee die op het aanvraagformulier gevraagd wordt. Dat voorkomt vertraging van uw aanvraag.

Kosten

De kosten voor het certificaat en het onderzoek staan op de Tarievenpagina.

Havenbeheerder wordt geïnformeerd over de ontheffing

Wanneer een ontheffing van de verplichting tot het afgeven van scheepsafval wordt afgegeven dan ontvangt de havenbeheerder een melding van de afgifte van de ontheffing van de ILT.

Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs)

In de Wvvs staan voorschriften ter voorkoming van verontreiniging door schepen waaronder:

Artikel 35a - WVVS
1. Onze Minister kan op verzoek van de exploitant geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6a, 12a of 12b, indien
- a. het een schip betreft dat volgens een dienstregeling veelvuldig en regelmatig bepaalde havens aandoet;
- b. genoegzaam is aangetoond dat er een regeling is getroffen voor de afgifte van scheepsafval in een volgens die dienstregeling aan te lopen haven, en
- c. voor die afgifte voldoende bijdragen zijn verschuldigd.
2. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
3. Een gedraging in strijd met de in het tweede lid bedoelde beperkingen en voorschriften is verboden.

Dit artikel is ook van toepassing op buitenlandse schepen.   

Noot: Artikel 12a betreft meldplicht, artikel 12b betreft afgifteplicht en artikel 6a betreft de verplichte bijdrage voor de afgifte van scheepsafval.