Company Identification Number

Bij uitgifte van een certificaat moet een uniek identificatienummer van de onderneming die een schip beheert, worden aangebracht op de volgende certificaten:

  • (interim) International Ship Security Certificate (ISSC)
  • (interim) Document of Compliance (DOC)
  • (interim) Safety Management Certificate (SMC)
  • Continuous Synopsis Record (CSR)
  • Form 2 behorende bij het CSR

Zie ook (de annex bij) MSC resoluties 194 (80), 195 (80), 196 (80) en 198 (80) van 20 mei 2005.

Registered Owner Identification Number

Op elk CSR en bijbehorend Form 2, moet naast het CID nummer van de Company, ook altijd het CID nummer van de geregistreerde eigenaar (Registered Owner Identification Number) worden aangebracht. Meer informatie staat in (de annex bij) 'MSC resolutie 198 (80)'. De MSC resoluties staan in Netherlands Regulatory Framework (NeRF).

Doel

Het doel van het gebruik van het CID is het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van zeeschepen en het tegengaan van vervuiling en fraude door een grotere transparantie rondom beheer en eigendom van zeeschepen (MSC resolutie 160 (78)).

Consequentie

Dit betekent dat elke geregistreerde eigenaar van een schip, elke scheepsbeheerder (in veel gevallen is dit de DOC-houder) en elke andere entiteit welke valt onder de definitie van Company, per die datum een CID nummer moet hebben. De DOC-houder oftewel de 'Company' is gedefinieerd in voorschrift 1 van Hoofdstuk IX van het SOLAS Verdrag.

Nummers aanvragen

Bedrijven die de nummer(s) nog niet hebben aangevraagd kunnen dat doen bij Lloyd’s Register Fairplay.

Nummers op certificaten

De ILT vermeldt de nummers op nieuw af te geven certificaten, wanneer deze bij de ILT bekend zijn. De lay-out van de certificaten is daarvoor aangepast. Voor de vermelding van het nummer op de bovengenoemde certificaten moet u een kopie van de verklaring met de toewijzing van het nummer, opsturen naar onderstaand adres. Vanaf 1 januari 2009 worden alleen nog certificaten met deze nummers afgegeven.

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Scheepsregistratie
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Telefoon 088 489 00 00