Bunker Liability Certificaat

De eigenaar van een in Nederland teboekstaand zeeschip van 1000 GT of meer, is verplicht een verzekering in stand te houden voor de dekking van schade veroorzaakt door het lekken van bunkerolie. Voor zeeschepen ingeschreven in het Nederlands rompbevrachtingsregister gelden dezelfde verplichtingen en procedures.

De ILT/Scheepvaart geeft Bunker Liability Certificaten uit die aantonen dat reders tegen voornoemde schade zijn verzekerd. Certificaten die eerder zijn afgegeven door andere verdragstaten, blijven geldig tot de vervaldatum die op het certificaat staat vermeld.

Procedure

Getoetst wordt of het zeeschip een Nederlands schip is. De gegevens van het schip zijn bekend bij de ILT/Scheepvaart. Verder wordt het afschrift van de overeenkomst tot verstrekking van financiële zekerheid getoetst. Hieruit blijkt de naam van degene die de financiële zekerheid verstrekt en de plaats waar diens hoofdkantoor is gevestigd, alsmede zonodig, het kantoor waar deze zekerheid wordt verstrekt. Voorts dient vermeld te zijn het tijdstip waarop de financiële zekerheid ingaat en het tijdstip waarop deze eindigt.

Hoe vraag ik het aan?

Gebruik voor de aanvraag van het Bunker Liability Certificaat het formulier Aanvraag Civil Liability certificaat. Een kopie van het verzekeringsbewijs moet worden meegezonden.

Kosten

De kosten van het Bunker Liability Certificaat staan op de Tarievenpagina.

Doorlooptijd

Wanneer u uw aanvraag compleet en correct ingevuld en met alle gevraagde bijlagen indient, ontvangt u gemiddeld binnen 10 werkdagen het gevraagde certificaat.

Wetgeving

Het Bunker Liability Certificate' wordt afgegeven op grond van:

Wet van 7 oktober 2010 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen 'Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie'

Niet-Nederlandse schepen

Ook voor niet-Nederlandse schepen uit landen die de Bunker Conventie niet hebben geratificeerd, kan in Nederland een Bunker Liability Certificaat worden aangevraagd. Gebruik voor de aanvraag het formulier Aanvraag Civil Liability certificaat.