Wrakopruimingsverdrag

Geregistreerde eigenaren van Nederlandse schepen of van schepen komende van of naar Nederland, of andere verdragslanden, dienen te zijn voorzien van een statutair verzekeringsbewijs waaruit blijkt dat er een verplichte verzekeringsdekking aanwezig is voor het lokaliseren, markeren en opruimen van wrakken. Het is van toepassing op alle zeeschepen met een tonnage vanaf 300 GT.

Vanaf 19 april 2016 geeft de ILT op aanvraag het wrakopruimingscertificaat af

De geldigheidsduur van het wrakopruimingscertificaat is in beginsel gelijk aan het verzekeringsbewijs, maar is niet langer geldig dan één jaar. Bestaande statutaire certificaten afgegeven door andere verdragslanden blijven geldig totdat deze van rechtswege verlopen.

Schepen uit niet verdrags-landen

Ten aanzien van een schip dat niet is geregistreerd in Nederland maar in een niet-verdragsland, kan de ILT op aanvraag van of namens de geregistreerde eigenaar, een wrakopruimingscertificaat afgeven teneinde te bekrachtigen dat er een aansprakelijkheidsverzekering of een andere financiële zekerheid volgens de vereisten van het verdrag van kracht is.

Aanvraag wrakopruimingscertificaat

Het wrakopruimingscertificaat kan worden aangevraagd met het onderstaande formulier Aanvraag Civil liability certificaat.

Tarief

Het tarief van het wrakopruimingscertificaat staat op de Tarievenpagina.