Handreiking format jaarverslag spoorwegondernemingen

Veiligheidsrapport en veiligheidsgegevens

De spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder zijn verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van hun activiteiten op het spoor. Zij hebben een veiligheidsbeheersysteem (VBS) als instrument om de veiligheid te waarborgen. De spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder stelt jaarlijks een veiligheidsrapport en veiligheidsgegevens op om bij zichzelf na te gaan of het VBS goed functioneert. De ILT ziet toe op de kwaliteit van dit proces. De spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder sturen hun veiligheidsrapport aan de ILT zodat de ILT zijn toezicht kan uitvoeren.

De ILT gebruikt het veiligheidsrapport (zoals bedoeld in artikel 9, lid 6  van EU richtlijn 2016/798) en de veiligheidsgegevens ook voor het opstellen van het nationale jaarverslag spoorwegveiligheid. Met dit jaarverslag informeert de ILT de Minister en het Europese Spoorwegbureau (European Union Agency for Railways) over de staat van de veiligheid op het spoor. De ILT publiceert dit jaarverslag op haar website.

Planning

Met de inwerkingtreding van het Vierde Spoorwegpakket in juni 2019 is de inleverdatum voor het veiligheidsrapport met een maand vervroegd. Dat betekent dat de huidige planning is:

  1. Opgave van alle (bijna) ongevallen voor 31 maart;
  2. Terugkoppeling op de veiligheidsgegevens door ILT vanaf 30 april;
  3. Opgave van het veiligheidsrapport voor 31 mei;
  4. Nationaal jaarverslag naar de ERA en de Minister 30 september.

De Minister stuurt het jaarverslag vervolgens naar de Tweede Kamer en dan wordt het document openbaar.

Verzending

De onderwerpen van het veiligheidsrapport zijn op de volgende pagina’s van dit document opgesomd. De ILT stelt geen eisen aan de vorm van het veiligheidsrapport maar zou het waarderen als in het rapport de volgorde wordt aangehouden van de onderwerpen zoals ze op de volgende pagina’s van dit document zijn opgesomd.

De veiligheidsgegevens en het veiligheidsrapport mogen allebei naar de ILT toegestuurd worden. NB Vergeet niet bij het Onderwerp van het bericht na Veiligheidsrapport de naam van de spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder zelf in te vullen.

Handreiking