Informatieblad procedure bij betwiste gevallen

Procedure betwiste gevallen

Aanvragen voor afgifte van medische certificaten klasse 1, klasse 2, LAPL en klasse 3 worden thans, uitzonderingen daargelaten, conform Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/27 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerlucht vaartuigen- door geneeskundigen en geneeskundige centra zelfstandig toegewezen dan wel afgewe zen. Alleen geneeskundigen en geneeskundige centra die door de ILT gecertificeerd zijn, mogen me dische certificaten afgeven aan medisch geschikt bevonden piloten, luchtverkeersleiders en vluchtin formatieverstrekkers. De ILT houdt toezicht op de gecertificeerde geneeskundigen en geneeskundige centra.

Volgens artikel ARA.MED.325 van de EU-verordening 1178/2011 moet de ILT als bevoegde autoriteit een procedure invoeren om betwiste gevallen opnieuw te bekijken (de tweede beoordelingsprocedu re genoemd). De procedure bestaat vanaf heden uit de volgende stappen:

 1. Geneeskundige of geneeskundig centrum informeert de aanvrager van een medisch certifi caat schriftelijk over de medische geschiktheid. In voornoemde beslissing wordt de aanvra ger geïnformeerd over de mogelijkheid van betwisting bij de ILT;
 2. Als de aanvrager het niet eens is met de beslissing over de medische geschiktheid kan een verzoek worden ingediend bij ILT om het betwiste geval opnieuw te laten bekijken. Hier zijn kosten aan verbonden volgens artikel 7 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008;
 3. Dit kan middels een schriftelijk verzoek bij ILT binnen een termijn van 6 weken na datum beslissing van geneeskundige of geneeskundig centrum. Dit kan gestuurd worden naar:Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  T.a.v. team medisch luchtvaart
  Postbus 16191
  2500 BD DEN HAAG
  Onder vermelding van ‘MEDISCH VERTROUWELIJK’;
 4. De medisch beoordelaar van de ILT neemt een besluit binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek;
 5. Dit besluit van de ILT staat open voor bezwaar;
 6. De beslissing op bezwaar wordt genomen door een andere medisch beoordelaar dan degene die het bestreden besluit heeft genomen. Het bezwaar wordt opnieuw bekeken door een on afhankelijke medische adviescommissie en geeft een advies aan de medisch beoordelaar om trent de geschiktheid voor medische certificering;
 7. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld.