Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Deze samenwerking kwam in een stroomversnelling met het verzoek van de minister aan beide organisaties om het ‘verticaal toezichtsmodel’ uit te werken.

Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.