BZK - Fotomatrix 2007

Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten

De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van
een aanvraag voor een reisdocument een pasfoto in kleur worden ingeleverd die een
goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft. Alleen als de foto aan alle onderstaande
acceptatiecriteria voldoet wordt de foto goedgekeurd, tenzij er uitzonderingsbepalingen
uit de Paspoortuitvoeringsregelingen van toepassing zijn. (bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)