“Het werk van woningcorporaties ligt mij nauw aan het hart.”

Verhalen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op meer dan 160 uiteenlopende onderwerpen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is onderdeel van de ILT en houdt toezicht op woningcorporaties. Wing-Hoo Li was 4 jaar lang werkzaam als senior inspecteur bij de afdeling Toezicht van de Aw. Sinds kort is hij coördinerend toezichthouder woningcorporaties. Wing-Hoo vertelt wat zijn werk uitdagend maakt en over zijn affiniteit met het onderwerp wonen.

Wing-Hoo Li toezichthouder woningcorporaties, gefotografeerd terwijl hij op de stoep staat.
Wing-Hoo Li, coördinerend toezichthouder woningcorporaties

Het sociale aspect spreekt Wing-Hoo het meeste aan: “Wonen gaat iedereen aan, het is één van de belangrijke levensbehoeften van de mens. Het werk van woningcorporaties ligt mij nauw aan het hart; woningcorporaties bieden specifieke doelgroepen een kans op een passende woning. Als autoriteit moet je erop toezien dat corporaties dagelijks hun kerntaak goed vervullen. En dat is zorgen voor betaalbaar wonen in een kwalitatieve woning. Op onze afdeling werken allemaal mensen die maatschappelijk betrokken zijn. Dat blijkt wel uit de wil van ons team om actief met corporaties mee te denken hoe zij kunnen werken aan nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen.”

Wing-Hoo Li toezichthouder woningcorporaties zit achter zijn computer op kantoor.
Beeld: ©ILT

Uiteenlopende werkzaamheden

Wing-Hoo: “Ik houd toezicht op het handelen van woningcorporaties. Daarnaast ben ik betrokken bij diverse projecten voor en met partijen in de sector. Op onze afdeling werken collega’s met uiteenlopende expertises. Ik heb een accountancy achtergrond. Daarom ben ik bijvoorbeeld betrokken bij een project als het schrijven van instructies voor accountants. Deze beschrijven precies welke onderdelen de accountants voor de Aw moeten controleren. Ik werk ook nauw samen met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Met hen kijken we vooral hoe we de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren en gebruik kunnen maken van elkaars informatie bij het beoordelen van corporaties. De Aw toetst ook of corporaties hun doelen realiseren op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming. Dit is belangrijk omdat er in Nederland een tekort is aan betaalbare huurwoningen. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt bij vragen over het zogeheten ‘passend toewijzen’. Dat betekent dat woningcorporaties de juiste match zoeken tussen het inkomen van een huurder en een passende huurwoning.”   

Wing-Hoo Li toezichthouder woningcorporaties loopt met een collega door de gang.

Grote dynamiek

“Het leukste aan mijn werk zijn de gesprekken met bestuurders en medewerkers van woningcorporaties. We spreken over gedrag, cultuur en het volkshuisvestelijk belang binnen de corporatie. Er moet een open cultuur zijn bij woningcorporaties; met ruimte voor leren en ontwikkelen. We willen dat corporaties zich bewust zijn welke maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op huidige en toekomstige huisvesting. Op ieder dossier werken wij in tweetallen. Dat is met een directe collega binnen het team. We gaan samen op bezoek bij de corporaties. Daarnaast bespreken we casussen wekelijks in groepsverband. Daarmee ontwikkelen en borgen we een lijn om casussen van corporaties te beoordelen. De onderlinge sfeer in het team is ontzettend fijn. We accepteren ieder individu en ook onderlinge verschillen.”

Belangrijke competenties

Volgens Wing-Hoo is het bij de Aw belangrijk om goed te kunnen luisteren. “Je voert bijvoorbeeld gesprekken met bestuurders en Raden van Commissarissen van woningcorporaties. Je moet niet bevooroordeeld zijn in die gesprekken; je moet een open blik hebben. Zo kun je casussen vanuit een breed spectrum bekijken. Analytisch vermogen is heel belangrijk om zaken goed te kunnen doorgronden. Ook moet je op verschillende niveaus een sparringpartner kunnen zijn. Die vaardigheden heb je nodig om op onze afdeling een goede toezichthouder te zijn. Ik ga elke dag met veel plezier naar werk. Ik hoop dat we, ook in de toekomst, met plezier en gedrevenheid kunnen blijven bijdragen aan betaalbaar en goed wonen voor mensen in Nederland met een lager inkomen.”