Verhalen

Zes vragen over werken bij de Autoriteit woningcorporaties

Zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dat is de kerntaak van woningcorporaties. Onze taak is erop toe zien dat zij zich op die kerntaak -het volkshuisvestelijk belang- concentreren. Zo houdt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op het functioneren van woningcorporaties en rapporteert over de (financiële) situatie van de sector als geheel. Onlangs bracht de Aw het rapport de Staat van de corporatiesector uit. Adviseurs Margit Jókövi en Reynt Sluis van de afdeling Informatie en Programmeren zijn hier zeer nauw bij betrokken. Zij vertellen graag meer over hun werk en de Staat in het bijzonder.

Reynt Sluis
©ILT
Reynt Sluis

Hoe ziet een werkdag er voor jullie uit?

“Nu, in de coronaperiode, vult mijn agenda zich met Webex-vergaderingen. Ik ben met diverse projecten bezig. Zo werk ik aan de afronding van de Staat en leg ik de laatste hand aan een onderzoek naar de realisatie van nieuwbouw door woningcorporaties”, zo schetst Reynt zijn drukke werkdagen. “Ook organiseer ik een webinar over de Staat en dat onderzoek. Tijdens omvangrijke projecten als de ontwikkeling van de Staat pak ik ook veel productiewerk op. Ik schrijf zelf stukken en controleer de teksten van anderen. Daarnaast ben ik eigenaar van het thema duurzaamheid, dus beantwoord ik vragen van onder meer collega’s daarover. En ik vul de kennisagenda van de Aw.

”Ook Margits dagen zijn goed gevuld, vertelt ze. “Als trekker van de Staat heb ik een heel drukke periode achter de rug. En net als Reynt pak ik nu nog de laatste losse eindjes op. De afronding van het persbericht bijvoorbeeld, en het geven van een presentatie over de Staat aan collega’s. Daarnaast lopen er ook alweer nieuwe projecten, waaronder een complex advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

“Het is van groot maatschappelijk belang dat de corporatiesector goed functioneert. En daar zorgen wij mede voor.”

Margit Jókövi
©ILT

Jullie hebben al een paar keer verwezen naar de Staat. Wat is dat precies en hoe hebben jullie daaraan bijgedragen?

“De Staat van de corporatiesector is een rapport over de ontwikkelingen binnen de corporatiesector. Als Aw geven we hierin ook een terugkoppeling op onze toezichtsbevindingen over corporaties. De Staat bestaat uit meerdere delen: een deel over de volkshuisvestelijke ontwikkelingen, een deel over de condities voor het volkshuisvestelijk presteren door de sector, en een signaaldeel waarin we zes aandachtspunten formuleren richting de politiek. We baseren de Staat deels op analyses van corporatiegegevens. Zoals hun financiële gegevens en volkshuisvestelijke gegevens. Hoeveel nieuwbouw is er gerealiseerd, wat is er verbeterd, hoe is de woningvoorraad samengesteld? Daarnaast betrekken we ook onderzoek van derden in onze analyses. Zo kijken we bijvoorbeeld naar onderzoeken over de leefbaarheid in corporatiewijken”, legt Margit uit. Reynt vult haar aan: “We kijken steeds scherp naar het volkshuisvestelijk belang: zijn de woningen betaalbaar, zijn ze beschikbaar en wat is de kwaliteit? We zien dan dat sommige zaken beter kunnen. Er is sprake van een achterstand in het realiseren van nieuwbouw en renoveren van bestaande woningen. Investeringen zijn uitgesteld en corporaties realiseren de nieuwbouwplannen die ze maken niet allemaal. Via de Staat signaleren wij dergelijke ontwikkelingen.”

Hoe bedoel je dat precies?

“We zien in ons werk natuurlijk heel erg veel. Hoe werkt het corporatiestelsel in Nederland en zijn alle doelstellingen realiseerbaar bijvoorbeeld. Omdat wij onafhankelijk zijn en ook toezien op het functioneren van dit stelsel geven wij wat we zien terug aan de samenleving en aan de politiek. De politiek moet daar dan op reageren. Wij zien nu dat onze signalen worden opgepakt. Dat is mooi en betekent voor ons persoonlijk dat ons werk echt zinvol is. Zo wijzen we er al een tijdje op dat het qua financiële ruimte op termijn bij woningcorporaties niet goed gaat. Momenteel merken we dat de politiek dit signaal uit de Staat erkent. Dat maakt ons duidelijk dat onze boodschap landt. We hebben met de Staat ook een prettig leesbaar rapport opgeleverd en daar zijn we trots op. Als projectleider van de Staat ben ik ook trots op ons team. We hebben het toch maar mooi weer gedaan met ons zevenen!”, aldus Margit.

Staat van de corporatiesector 2020
©ILT

Wat vraagt het van iemand om bij de Aw aan omvangrijke rapporten te kunnen werken?

Margit is duidelijk: “Je moet absoluut kennis van volkshuisvestelijke zaken hebben en analytisch sterk zijn. Alleen dan kun je een goed onderbouwd verhaal opzetten. Daarnaast helpt het als je een vlotte pen hebt. Wat ook van belang is, is dat je een bepaalde bevlogenheid hebt om samen een project te trekken en te zorgen dat het op tijd af is. Projecten als de Staat staan nu eenmaal altijd onder tijdsdruk. Daar moet je wel tegen kunnen.” Reynt knikt: “Dat is zeker waar. Samenwerking is daarbij essentieel. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen en elkaars achtervang zijn als dat nodig is. Gelukkig functioneert ons team meer dan prima.”

Wat de maakt jullie werk zo interessant?

“Ik vind het vooral interessant dat je hier je inhoudelijke kennis kunt inzetten en verdiepen, en tegelijkertijd ook gewoon kunt handelen. Je kennis in de praktijk brengen en tastbare zaken opleveren: dat geeft mij energie. Hier kun je vanuit stelseltoezicht beleidsmatige zaken agenderen en laten doorwerken in individueel toezicht”, zo geeft Reynt aan. Margit vult hem aan: “Bovendien is wat je hier doet maatschappelijk relevant. Je komt op voor mensen met een beperkt inkomen en draagt eraan bij dat zij een goede woning kunnen huren. Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector goed functioneert. En daar zorgen wij mede voor.”

woningen gerenoveerd
©Rijksoverheid

Waarom zou iemand solliciteren naar een functie binnen de Aw/ILT?

“Als je een bepaalde bevlogenheid voor de corporatiesector en volkshuisvesting hebt, wacht hier een heel leuk team op je waarin het goed samenwerken is. En zit je nu bijvoorbeeld bij een woningcorporatie en wil je je blikveld verruimen? Hier kijk je achter de schermen bij alle woningcorporaties in Nederland. Een breder blikveld dan dat bestaat niet”, aldus Margit. Reynt is al net zo duidelijk: “Van een tunnelvisie is hier geen sprake. Iedere corporatie en iedere opgave is anders en dat ga je hier echt zien. Bovendien ademt je werk maatschappelijke betrokkenheid uit. Als onafhankelijk toezichthouder dragen wij een grote, maar mooie verantwoordelijkheid.”  
 

Wil je ook bijdragen in een functie met impact? Bekijk ons huidig vacatureaanbod op Werken voor Nederland.