Verhalen

Mobility Package: veranderingen in rij- en rusttijden internationaal wegtransport

Op 8 juli heeft het Europese parlement ingestemd met de Mobility Package; een totaalpakket van maatregelen dat de regelgeving voor wegtransport binnen de EU moet harmoniseren. Een aantal veranderingen voor rij- en rusttijden gaat binnenkort al in.

De regels voor rij- en rusttijden en het werken in andere EU-landen (cabotage en detachering) zijn complex. Bovendien interpreteren verschillende landen de regels nu elk op hun eigen manier. De EU wil de regels harmoniseren en zo de omstandigheden voor internationale chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid verbeteren.

©ILT

Eerste veranderingen per 20 augustus

Voor de meeste maatregelen, zoals voor technische aanpassingen van de tachograaf, cabotage en detachering, geldt dat ze pas over anderhalf jaar of later ingaan. De veranderingen in de rij- en rusttijden gaan echter al 20 dagen na de publicatie van de Mobility Package (sinds 20 augustus 2020) in. Hans Drijer, senior inspecteur, vertelt wat transporteurs op korte termijn kunnen verwachten.

Flexibeler met verkorte rust

Drijer: “Er is veel te doen over chauffeurs die de verplichte normale wekelijkse rust in hun cabine doorbrengen. In de Europese regelgeving wordt nu duidelijker dat dit niet is toegestaan. In het buitenland zijn straks onder voorwaarden wel twee verkorte wekelijkse rusten achter elkaar toegestaan. Deze verkorte wekelijkse rusttijden moeten binnen een bepaalde tijd worden gecompenseerd, zodat de gemiddelde wekelijkse rusttijd op 45 uur per week uitkomt.

Vrachtwagens Calandtunnel
©IenW

Vrijstellingen voor tachograaf

Lidstaten kunnen voor twee categorieën chauffeurs vrijstelling geven voor het rijden met een tachograaf: chauffeurs die goederen voor zichzelf vervoeren en chauffeurs die betonmix vervoeren. Nederland heeft hier vooralsnog nog niet voor gekozen.
“Mocht Nederland in de toekomst die vrijstelling ook geven, dan moeten deze chauffeurs zich wel aan de Nederlandse arbeidstijdenwet houden en handmatig een rittenadministratie bijhouden”.

Naar huis

Werkgevers moeten het werk van hun chauffeurs zodanig organiseren dat ze iedere vier weken naar huis kunnen om daar hun wekelijke rusttijd door te brengen. Als ze onderweg naar huis door extreme omstandigheden vertraging oplopen, mogen ze de rijtijden met 1 of 2 uur overschrijden. Drijer: “Het gaat hier echt om bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een lange file door een ongeval, een heftige storm of plotseling forse sneeuwval.”   

Handhaving

Het doel van alle veranderingen is dat landen de regels eenduidiger gaan toepassen. Drijer is voorzitter van de werkgroep rij- en rusttijden van de Euro controle Route (ECR), waar verschillende lidstaten aan deelnemen. “Hier kijken we goed naar verschillende scenario’s en maken afspraken over hoe we in die situaties geharmoniseerd gaan handhaven.”