Drinkwaterbedrijven presteren goed

Drinkwaterbedrijven leverden in 2020 water van goede kwaliteit. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed bij incidenten in de drinkwatervoorziening en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage drinkwaterkwaliteit 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  

In het rapport drinkwaterkwaliteit is onder meer het resultaat te vinden van de wettelijke meetprogramma’s die de drinkwaterbedrijven hebben uitgevoerd. Daarmee controleren ze of de kwaliteit van het drinkwater na zuivering goed is en blijft tot het uit de kraan stroomt bij consumenten.

Er zijn 492.327 metingen uitgevoerd. 99,9% van de genomen monsters voldeed aan de wettelijke normen. In 683 gevallen voldeed het drinkwater niet aan de norm. In 83% (569) van deze gevallen ging het om stoffen die geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Van de resterende 114 normoverschrijdingen hadden er 109 een microbiologisch karakter. Meestal betrof het groei van Legionella in de binneninstallaties van de afnemers. In alle gevallen is door adequate maatregelen een risico voor de volksgezondheid voorkomen.

Drinkwaterbronnen onder druk

Ook in 2020 zijn de Nederlandse drinkwaterbedrijven in staat om voldoende drinkwater van goede kwaliteit te maken uit de bronnen die ze daarvoor hebben. Dit is echter niet vanzelfsprekend. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen staan nog altijd onder druk door het gebruik van medicijnen, gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe verontreinigingen met opkomende stoffen. Thema’s als klimaatverandering en verontreinigingen van grond- en oppervlaktewater, die niet geheel via zuivering te verwijderen zijn, vragen toenemend aandacht.

Beoordeling bedrijfsverslagen

De ILT beoordeelt de bedrijfsverslagen over 2020 van de drinkwaterbedrijven, onder meer met het oog op eerlijke drinkwatertarieven. In 2020 maakten vier bedrijven meer rendement op geïnvesteerd vermogen dan toegestaan (2,75%). Het deel van de winst dat boven het wettelijk vastgestelde maximum uitkomt moet uiterlijk in 2023 worden gecompenseerd (in de drinkwatertarieven). Het maximaal toegestane eigen vermogen in het totale vermogen (solvabiliteit) is voor de kalenderjaren 2020 en 2021 vastgesteld op 70%. Alle bedrijven voldeden aan deze wettelijke eis.