ILT: Meer aandacht voor aanpak risico's leefomgeving

Mensen hebben steeds meer oog voor de risico’s in hun directe leefomgeving. Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. De milieurisico’s die Nederlanders zien, komen in hoge mate overeen met de prioriteiten uit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) die de ILT jaarlijks zelf uitvoert. Veiligheid is en blijft belangrijk voor de ILT, maar de leefomgeving komt vaker in beeld als een schaars goed waarin niet alles kan. De waardering voor een prettige leefomgeving neemt toe. Dit en meer is terug te vinden in het nieuwe Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de ILT.

Polders in rivierenland laten onderlopen voor de zuivering en productie van drinkwater.

Het MJP wordt vandaag - samen met de IBRA - aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Inspecteur-generaal Jan van den Bos: “We ervaren steeds meer dat de bescherming van de leefomgeving grenzen stelt aan ons handelen. Veiligheid is en blijft belangrijk, maar de aandacht voor duurzaamheid neemt toe. Milieuschade treedt meestal langzaam op en is niet altijd zichtbaar. Afval drijft geruisloos richting horizon, de bodem absorbeert verontreiniging zonder te klagen en water mengt zich zonder stemverheffing met gevaarlijke stoffen. Maar de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Vandaar dat leefomgeving een belangrijk onderdeel is van het nieuwe Meerjarenplan van de ILT.”

De ILT zet de komende jaren extra in op milieurisico’s omdat daar de grootste risico’s en ontwikkelingen worden gezien. Andere speerpunten zijn en blijven het toezicht op woningcorporaties en een veilig transport. De ILT wil de ideeën en meningen van Nederlanders vaker gebruiken bij het toezicht en de handhaving van de inspectie. Zo komt het effect op mens en milieu nog meer centraal te staan. Daarnaast blijft de inspectie haar wettelijke taken uitvoeren en oog houden voor nieuwe maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

Ogen en oren

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bijna 1300 medewerkers richten zich op een groot aantal onderwerpen. Van luchtvaart tot cybersecurity en van woningcorporaties tot legionella. De ILT kijkt in het MJP naar ontwikkelingen in de samenleving die voor de ILT als toezichthouder en vergunningverlener belangrijk zijn. De inspecteurs van de ILT zijn de ogen en oren van de inspectie, samen met analisten die de informatie duiden. Zij signaleren in hun werk vaak als eerste mogelijke (nieuwe) risico's, bijvoorbeeld als normen ontbreken of regelgeving tekort schiet. Door het afgeven van signalen aan beleid, politiek en samenleving draagt de ILT bij aan de zichtbaarheid van een betrouwbare inspectie, ook voor de geïnteresseerde burger.

Corona

In 2020 heeft corona een grote impact op de werkzaamheden van de ILT gehad. In 2021 vinden vrijwel alle inspecties weer plaats, maar de coronamaatregelen hebben bijgedragen aan een versnelde ontwikkeling van nieuwe vormen van dataverzameling en informatieanalyse. Hierdoor kunnen de medewerkers van de ILT sneller en effectiever signalen afgeven bij misstanden of grote risico’s voor mens en milieu.

Jan van den Bos: “De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de ILT. Met hun vakmanschap signaleren zij vaak als eersten nieuwe risico’s. We zijn behalve trots, ook zuinig op onze mensen. En tegelijkertijd verwelkomen we graag nieuwe professionals. We zetten ons ook de komende jaren met hart en ziel in om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan en een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor mens en milieu.”