Uitspraak milieuvergunning Tata Steel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet de investering van Tata Steel als een goede stap in de aanpak tegen de milieuoverlast van het bedrijf op de leefomgeving. Het maatregelenpakket van 300 miljoen moet onder andere leiden tot stofreductie bij de verwerking van converterslak en vermindering van uitstoot van zware metalen en stikstofoxides. Ook worden er maatregelen getroffen om de stankoverlast van kooks- en gasfabriek tegen te gaan.

Tata Steel IJmuiden

De rechtbank van Noord-Holland heeft in november uitspraak gedaan over de windverhitters bij de hoogovens en de pelletfabriek van Tata Steel. De ILT eiste van de Provincie en de Omgevingsdienst dat het vergunningentraject voor het bedrijf aangepast zou worden. 

Windverhitters

De ILT vond dat de Provincie in de vergunning voor Tata Steel een lagere uitstootnorm voor stikstofemissie van de windverhitters zou opnemen. De rechter heeft dit beroep gegrond verklaard en de provincie de opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken hoe bij Tata Steel de lagere uitstootnorm kan worden behaald.

Pelletfabriek

In de zaak over de stikstofemissie van de pelletfabriek eiste de ILT dat de provincie Tata Steel in de vergunning zou verplichten tot onderzoek naar de kosteneffectiviteit van maatregelen om de stikstofemissie te verminderen omdat de geldende BBT op dit punt de techniek niet éénduidig voorschrijft. Tata Steel heeft als reactie hierop vrijwillig een kosten-effectiviteitsonderzoek gedaan. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 8 december 2020 naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek alsnog besloten om maatregelen voor de vermindering van stikstof op te leggen aan het bedrijf.

Vinger aan de pols

De ILT blijft in gesprek met de omgevingsdienst en de provincie over het verbeteren van de beide vergunningvoorschriften (hoogovens en pelletfabriek) en heeft goede hoop dat dit leidt tot de gewenste vermindering van de stikstofuitstoot van Tata Steel.

Gezondheidsschade

Stikstofoxiden zijn gassen die slecht zijn voor het milieu en schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. De uitstoot van stikstofdioxide leidt volgens de Gezondheidsraad in Nederland tot het voortijdig overlijden van 2.600 mensen per jaar. Tata Steel is de grootste industriële uitstoter van stikstofoxiden in Nederland, en de pelletfabriek in IJmuiden is de grootste bron van stikstofoxide in Noord-Holland.