ILT inspecteert op risico’s opwerking bodemas

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) start met inspecties bij bedrijven die bodemas bewerken. Bodemas is een restproduct dat ontstaat bij het verbranden van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen in een afval-energiecentrale (AEC). AEC’s en opwerkbedrijven halen waardevolle stoffen uit deze bodemas; dat heet opwerken. De stoffen uit de as worden elders gerecycled. Het bodemas wordt onder meer gebruikt als fundering van wegen, ophoging bij geluids- en zichtwallen en in steun- en afdeklagen bij stortplaatsen.

TGG bodemas

De ILT heeft vorig jaar de signaalrapportage ‘Analyse risico’s in de keten van bodemas’ gepubliceerd. De aanleiding was onder meer het aantal meldingen over de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de productie van bodemas. De ILT ontving ook signalen over de kwaliteit van het eindproduct en de opslag, toepassing en monitoring van dit materiaal. De ILT bezoekt nog dit jaar een groep bedrijven waar vanuit de rapportage risico’s zijn gesignaleerd. Verder onderzoekt de ILT de gehele keten om risico’s bij het opwerken van bodemas te signaleren en om een veilig en duurzaam gebruik van bodemas te stimuleren.

Proces bodemas

Na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale blijft in de oven ongeveer een vijfde over aan (ruwe) bodemas. In totaal produceren de twaalf centrales in Nederland jaarlijks ongeveer twee miljoen ton. Bij het opwerken worden verschillende bewerkingen toegepast; het bodemas wordt gezeefd en ontdaan van ijzerhoudende en niet ijzerhoudende metalen. De ILT onderzoekt of dit proces zorgvuldig verloopt en of opgewerkte bodemas voldoet aan milieuhygiënische kwaliteitseisen uit het Besluit bodemkwaliteit. De inspecties vinden plaats bij die bedrijven die een erkenning hebben waarmee ze bodemas mogen opwerken.