Recreatiesector heeft legionellabeheer na lockdown voldoende opgepakt

De meeste recreatiebedrijven hebben na de lockdown in verband met Covid-19 voldoende oog gehad voor goed legionellabeheer. Dat blijkt uit 130 fysieke inspecties in augustus en september die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gehouden bij bungalowparken, hotels/pensions, kampeerterreinen/campings en zwembaden. Daarbij werd gecontroleerd of de bedrijven daadwerkelijk actie hebben ondernomen na de telefonische controle van afgelopen zomer.

drinkwater legionella

De ILT constateerde bij 38% een overschrijding van meer dan 100 kve/l (deze eenheid geeft de hoeveelheid legionellakolonies - groep bacteriën - aan per liter). De meeste bedrijven namen daarop de juiste vervolgacties zoals spoelen en herbemonstering. 65% had alles en 19% bijna alles in orde (totaal: 84%). 12% voldeed niet: de ILT heeft hier tegenop getreden door middel van een last onder dwangsom of bestuurlijke strafbeschikking. Van de gecontroleerde bedrijven kon 8% geen logboek overleggen, zodat niet duidelijk werd of de juiste maatregelen waren genomen en 7% voerde geen tijdige monstername uit.

Verplichte meldingen

Deze inspectiegegevens worden ondersteund door de verplichte meldingen van prioritaire bedrijven van normoverschrijdingen in het afgelopen jaar. In oktober 2020 is het aantal meldingen weer op het niveau van de jaren 2019 en 2018. Het hogere aantal meldingen in het voor- en najaar is te verklaren door de halfjaarlijkse monsterneming die voornamelijk in die periodes plaatsvindt. Of uitstel van monstername naar aanleiding van de lockdown de oorzaak is van het hoge aantal meldingen in juni en juli (inhaaleffect), is volgens de ILT niet met zekerheid te zeggen.

Meldingen normoverschrijding legionella > 1.000 kve/l over de periode januari 2017 - oktober 2020

Meldingen normoverschrijding legionella > 1.000 kve/l over de periode januari 2017 - oktober 2020 Schematisch weergave van het aantal meldingen per maand
2017201820192020
jan354347437555
feb344290405492
mrt432420579544
apr504506671279
mei561556721412
jun496556490662
jul476484667798
aug392412450569
sep391502507794
okt532844872830
nov514741855
dec374515649

Aantal meldingen normoverschrijdingen legionella in drinkwater per jaar in periode 2017-2020

Jaar 2017 2018 2019 2020
Totaal 5.370 6.137 7.303 5.935

Per doelgroep zijn er grote verschillen. Hotels hadden een redelijke bezettingsgraad waardoor doorstroming van drinkwater binnen de leidingen frequenter plaatsvond. De hotels zijn wel het minst zorgvuldig met het bijhouden van het logboek om aan te tonen dat beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Bij bijvoorbeeld zwembaden was de situatie anders. De warme zomer in combinatie met stilstaand water maakten wekelijks spoelen noodzakelijk.

Brontabel als csv (274 bytes)

Legionellapreventie prioritaire instellingen

Locaties waar de volksgezondheid het grootste risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten, noemen we prioritaire instellingen. Zij zijn verplicht aan legionellapreventie te doen waarop de ILT toezicht houdt. Prioritaire instellingen zijn o.a. zorginstellingen, ziekenhuizen en inrichtingen met een logiesfunctie waaronder hotels, woon- en logiesverblijven met meer dan vijf slaapplaatsen, (mini)campings en bungalowparken.

Legionellabacterie

De bedrijven zijn verplicht om een risicoanalyse te laten opstellen, die inzicht geeft in de risico’s in hun drinkwaterinstallatie voor de groei van legionella. Op basis daarvan wordt een beheersplan opgesteld met wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse beheersmaatregelen. Daarbij hoort bijvoorbeeld het laten nemen van watermonsters, meten van de temperatuur en spoelen van de leidingen. De legionellabacterie kan bij inademing griep of de veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken.