Verbreding toezichtstaken Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet het toezicht in op maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals incidentonderzoek, de inrichting van het publiek-private bodemtoezicht en het programma Schiphol. Daarnaast krijgt de ILT er enkele nieuwe taken bij op het gebied van onder meer cybersecurity, drones en de Eurostar. Dat staat in het Meerjarenplan 2020–2024 Actualisering 2021 (MJP) van de ILT dat minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer stuurt.

Inspecteur-generaal Jan van den Bos: “Voor de nieuwe taken ontwikkelen we nu het toezicht. En binnen de programma’s worden de belangrijkste taken opgepakt. Ik vind het belangrijk dat we daarbij verder kijken dan de regels; het gaat mij vooral om de invloed die ons toezicht heeft. De ILT vergroot haar maatschappelijk effect door te werken aan zaken waar de burger waarde aan hecht. Ik besef elke dag weer hoe groot en divers deze belangen zijn. Daarom blijven we vastberaden op koers en blijven we inzetten op die terreinen waar de risico’s groot zijn.”

Capaciteit

Het MJP is een strategisch plan waarin het bereiken van maatschappelijk effect centraal staat. De ILT zet haar schaarse capaciteit in op de grootste maatschappelijke risico’s, daar waar de ILT een reëel handelingsperspectief heeft. Nieuwe wet- en regelgeving vraagt om een verhoogde inzet van de ILT. Een kleine greep hieruit zijn het toezicht en handhaving op het gebruik van drones, digitale tachografen, markttoezicht op voertuigen en de slothandhaving op Schiphol. Het MJP bevat ook het jaarwerkplan van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Sturen op risico’s

De ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2020 is als bijlage bij het MJP opgenomen. De ILT pakt de belangrijkste risico’s uit de IBRA in programma’s aan. De IBRA vormt daarmee de basis voor het MJP bij de keuze van onderwerpen waarop de inzet van de ILT wordt vergroot of verkleind.

Corona

In 2020 heeft de coronacrisis grote impact gehad op de werkzaamheden van de ILT. Een deel van het toezicht heeft op afstand plaats kunnen vinden, maar het aantal inspecties ter plaatse is de afgelopen maanden fors lager geweest. Tijdens de intelligente lockdown waren alle inspecties ‘buiten’ geannuleerd met uitzondering van inspecties naar aanleiding van incidenten en specifieke – vaak corona gerelateerde - risico’s.

Herstart fysieke inspecties

Tussen medio juni en medio augustus zijn in drie fases vrijwel alle inspecties weer opgestart. De gevolgen van corona op de uitvoering van het MJP in 2021 zijn op dit moment nog niet te overzien, omdat bestaande en nieuwe beperkende maatregelen effect kunnen hebben op de productie en resultaten van de ILT.

Van den Bos: “Nu corona nog zo bepalend is voor de manier waarop we ons werk doen, merk ik hoe belangrijk een optimale samenwerking met onze stakeholders en ondertoezichtstaanden is. We kunnen het niet alleen en willen vooral gezamenlijk de risico’s voor mens en milieu aanpakken.  Het is goed om te merken dat deze samenwerking op veel terreinen tot stand komt.”