Maastricht Aachen Airport houdt zich aan geluidsregels

Maastricht Aachen Airport (MAA) houdt zich aan de wet- en regelgeving voor geluidsbelasting. Dit staat in de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de periode 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019. De ILT stelt dat de grenswaarden voor de geluidsbelasting niet zijn overschreden.

Maastricht Aachen Airport

Veertig vliegtuigbewegingen zijn na 23.00 uur uitgevoerd, het tijdstip waarop de luchthaven dicht gaat. Vier hiervan waren ambulancevluchten; deze zijn buiten de openingstijden van de luchthaven toegestaan. Voor de andere 36 vluchten zijn uitzonderingsbepalingen van toepassing, waaronder bijvoorbeeld een technische storing aan het vliegtuig en/of extreme meteorologische omstandigheden.

Dwangsom

De ILT heeft Maastricht Aachen Airport in 2019 een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtredingen van de regels voor de openingstijden in 2017 en 2018. Omdat de luchthaven zich in het laatste gebruiksjaar heeft gehouden aan de tijden, is er geen aanleiding om de dwangsom te innen.

Startbaan

In het gebruiksjaar 2019 is een handhavingsverzoek ingediend over de juiste startbaanlengte en de startpositie op de startbaan. Dit mondde uit in een bezwaarprocedure. Tijdens de procedure bleek dat de ILT en de luchthaven korte tijd ten onrechte een startpunt hanteerden, waarvan zij dachten dat het was toegestaan. De ILT heeft daarop de juiste startbaanlengte en startpositie bepaald en de luchthaven heeft deze overgenomen. Ondanks het gebruik van dit verkeerde startpunt vond er geen overschrijding van de grenswaarden voor de geluidbelasting plaats. Een corrigerende maatregel was niet nodig omdat de startbaanlengte en de startpositie sinds februari 2020 aan de gestelde eisen voldoen. Hiermee is het vergunningverleningsproces dat hiertoe heeft geleid afgesloten.

Vertrekprocedures en circuitvluchten

De ILT constateert geen onrechtmatigheden bij het volgen van vertrekprocedures door gezagvoerders. Volgens de ILT vertrokken vliegtuigen langs de voorgeschreven vertrekroutes. Deze voorschriften zijn er voor de veiligheid en om overlast in de bebouwde kom te voorkomen. Evenmin ziet de ILT onrechtmatigheden bij zogenoemde circuitvluchten. Hierbij gaat het om sportvliegtuigen die opstijgen, rondcirkelen en landen voor les- en oefendoeleinden. Deze vluchten zijn in het weekend en op feestdagen verboden.

Handhavingsrapportage

Alle (regionale) luchthavens in Nederland, waaronder Maastricht Aachen Airport, moeten zich aan bepaalde regels houden. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Deze handhavingsrapportage gaat over het gebruiksjaar 2019: 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019. De ILT ziet erop toe dat MAA en de gebruikers van de luchthaven de regels en de grenswaarden voor de geluidbelasting naleven.