Aw stelt Stichting Stadgenoot onder verscherpt toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt corporatie Stichting Stadgenoot uit Amsterdam onder verscherpt toezicht. Aanleiding is de negatieve beoordeling van de kwaliteit van de governance en de interne controlesystemen.

Jozef Israëlskade Amsterdam

Het afgelopen jaar heeft de Aw diverse gesprekken gevoerd met het bestuur en de Raad van Commissarissen van Stichting Stadgenoot. Tijdens die gesprekken is onder meer aandacht besteed aan de cultuur en het gedrag binnen de corporatie als belangrijke component voor ‘good governance’. Daarnaast is gesproken over de interne controlesystemen. De gesprekken hebben de zorgen van de Aw niet weggenomen: Stichting Stadgenoot is niet voldoende ‘in control’. Ook hebben het bestuur en de Raad van Commissarissen de Aw er niet van overtuigd dat ze tijdig de juiste stappen ter verbetering zullen zetten.
De Aw heeft de corporatie opgedragen uiterlijk 1 juli 2020 een herstelplan in te dienen. Dit herstelplan moet duidelijk maken hoe de kwaliteit van de governance en de interne controlesystemen op orde worden gebracht.

Verscherpt toezicht

De Autoriteit woningcorporaties kan woningcorporaties met een verhoogd risico onder verscherpt toezicht stellen. Bij verscherpt toezicht hoort de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De Aw beoordeelt het herstelplan en houdt scherp in de gaten of de gemaakte plannen worden uitgevoerd. Als aan de toezichtafspraken in het herstelplan is voldaan, stopt het verscherpte toezicht.