Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven voldoen aan eisen Drinkwaterwet

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat de bedrijfsverslagen van de 10 drinkwaterbedrijven in ons land voldoen aan de eisen die de Drinkwaterwet stelt. De bedrijven voldoen aan de gestelde eisen: de verslagen zijn tijdig aangeleverd, beschikken over een goedgekeurde verklaring van een registeraccountant en geven zicht in de kosten.

De inhoud van de bedrijfsverslagen over de periode 2014-2018 is tevens gebruikt om een beeld te schetsen van de financiële positie en prestaties van de drinkwaterbedrijven en –sector. Dit staat in de Kamerbrief die minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag verstuurt.

De inspectie houdt toezicht op de doelmatigheid van de drinkwatervoorziening en controleert daarom deze bedrijfsverslagen. De verslagen geven inzicht in: bedrijfskosten en het gerealiseerde bedrijfsresultaat over de openbare drinkwatertaak (wettelijke activiteiten) en het rendement op (niet-wettelijke) nevenactiviteiten. De ILT rapporteert ook over de resultaten uit haar toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven en de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven.

Beoordeling bedrijfsverslagen
De inspectie beoordeelde de bedrijfsverslagen over de periode 2014-2018 en geeft hiermee een beeld over de financiële positie en prestaties van de drinkwaterbedrijven. Ieder jaar bekijkt de ILT de vermogenskostenvoet (WACC), dit jaar is er specifieke aandacht voor: het aandeel eigen vermogen in het totale vermogen (solvabiliteit), kosten ter verbetering van drinkwatervoorziening in het buitenland, de kosten en opbrengsten en het rendement op nevenactiviteiten.