ILT: ruimte voor verbetering bij Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingstelsel (VTH) Wet milieubeheer

De onafhankelijkheid van vergunningverlening en handhaving door omgevingsdiensten is binnen het huidige VTH-stelsel onvoldoende geborgd. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van ervaringen in de praktijk. De wet legt de beslissingsbevoegdheid bij het provinciale dan wel het gemeentelijke bestuur en laat vrij of de bevoegdheid wordt overgelaten aan de omgevingsdienst. Binnen het huidige VTH-stelsel zijn daardoor de basistaken en de onafhankelijkheid van vergunningverlening en handhaving bij de omgevingsdiensten onvoldoende geborgd. 

Inspecteur
©ILT

Het komt voor dat de omgevingsdienst geen besluiten mag nemen, er kunnen op bestuurlijk niveau andere belangen meespelen. Dit kan gebeuren bij het verlenen van vergunningen of bij het handhaven. De beslissingsbevoegdheid dient eenduidig aan de omgevingsdienst te worden gemandateerd. Dat bevordert een effectief handhaven tegen overtredingen.

Aan de hand van openbare besluiten en onderzoeken constateert de ILT dat naast de onafhankelijkheid er ook verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van samenwerken door het samenvoegen van taken en een verbeterde transparantie over de prestaties binnen het VTH-stelsel. Daarbij gaat het vooral om het rapporteren op landelijk niveau en de deelname aan de Inspectieview.

VTH-stelsel
Het VTH-stelsel is sinds 2016 zo ingericht dat de uitvoering van de milieutaken wordt gedaan door omgevingsdiensten. Deze verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven in opdracht van het bevoegd gezag (provincie of gemeente). Het bevoegd gezag is naast opdrachtgever ook eigenaar van een omgevingsdienst.