ILT: veelvuldig worden regels overtreden bij bodemwerkzaamheden

Bodemwerkzaamheden kunnen -bewust of onbewust- schadelijk zijn voor mens en milieu. Aanpak van schadelijke werkzaamheden behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om inzicht in de risico’s te krijgen, is aan het RIVM gevraagd een ranglijst met ongewenste gebeurtenissen op te stellen. Met deze risicoranglijst kunnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en haar toezichtpartners beter prioriteiten stellen voor efficiënter en effectiever toezicht en is kennisdelen en samenwerken makkelijker. De ILT heeft het rapport aangeboden aan de staatssecretaris van Intrastructuur en Waterstaat die het op 5 september aan de Kamer heeft doorgeleid.

Van de twintig meest ongewenste gebeurtenissen bij bodemwerkzaamheden worden in ten minste een derde van de gevallen bewust de regels niet opgevolgd. Dit is de inschatting van een groot aantal experts van overheid en bedrijfsleven. Zij maakten een inschatting van de impact van honderden bodemwerkzaamheden voor onder meer milieu, gezondheid en economie. De top-3 van aandachtspunten zijn:

  • milieuschade bij grondboringen voor aanleg ondergrondse bodemenergiesystemen. De ILT wijst nu al een aantal jaren op onverantwoord gedrag van sommige boorploegen.
  • het mengen van verontreinigde grond met schone grond om vervuiling onzichtbaar te maken. De ILT heeft afgelopen jaren meerder malen geconstateerd dat hier sprake van is.
  • illegaal storten van verontreinigde grond. Al eerder is geconstateerd dat bij zandwinplassen  partijen vervuilde grond zijn gebruikt.

Aan de hand van de risicolijst zal de ILT -in samenspraak met de handhavingspartners- het toezicht prioriteren. Het betreft omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, de politie, certificerende instellingen en het Openbaar Ministerie.

ILT-brede risicoanalyse
Volgens de ILT-brede risicoanalyse is met aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater een maatschappelijke schade van jaarlijks 1,7 miljard euro gemoeid. Daarmee staat dit onderwerp hoog op de lijst van onderwerpen waarop de ILT inzet pleegt. Bovenaan staat ‘onjuiste verwerking van afvalstoffen’ (schade van 2,5 miljard euro) en een derde prioriteit is ‘onveiligheid en verstoring van het marktevenwicht in goederenvervoer over de weg’ (773 miljoen euro schade).