Onderzoek Aw: corporatiesector maakt werk van integriteit bij opdrachtverstrekking

De woningcorporatiesector heeft een groot aantal maatregelen ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud op een integere manier plaatsvindt. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Over integriteit bij opdrachtverstrekking door woningcorporaties is in het verleden het nodige te doen geweest. Nog maar enkele jaren terug constateerde de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties dat er bij meerdere corporaties te weinig oog voor dit thema was.

Wettelijke eisen zijn er nauwelijks. De sector heeft in de achterliggende jaren echter een aantal handreikingen en leidraden opgesteld om het proces van opdrachtverstrekking te professionaliseren en een integere cultuur te bevorderen. Ook in de Governancecode woningcorporaties krijgt integriteit ruime aandacht. Een actueel sectorbreed beeld van hoe de corporaties dit hebben opgepikt en ingevoerd, ontbrak echter.

Integriteit is één van de speerpunten van het toezicht van de Aw. De autoriteit heeft daarom in kaart gebracht welke maatregelen woningcorporaties genomen hebben om de kans op integriteitschendingen in het proces van opdrachtverstrekking te minimaliseren. Daarnaast wil de Aw met dit onderzoek de bewustwording over het voorkómen van integriteitschendingen bevorderen. Aan het onderzoek heeft 90% van de corporaties meegedaan.  

Organisatie, proces, cultuur

Het onderzoek, uitgevoerd door Kantar Public, laat zien welke maatregelen door de corporaties worden toegepast en hoe effectief corporaties ze vinden. Maatregelen kunnen genomen worden op het gebied van de organisatie, het proces en de cultuur. De meeste maatregelen die woningcorporaties kunnen nemen om integere opdrachtverstrekking te bevorderen worden door een grote meerderheid van de woningcorporaties toegepast. Zestien van de negentien genoemde maatregelen (85%) zijn door minstens 90% van de corporaties geheel of gedeeltelijk ingevoerd.

Het gaat uiteindelijk om het vertonen van het juiste gedrag. De maatregelen dragen daar aan bij door het creëren van een veilige werkomgeving, het vergroten van de bewustwording en het nemen van de juiste beheersmaatregelen. Gemiddeld 95% van de woningcorporaties beschouwt de maatregelen als geheel of gedeeltelijk effectief. Daarnaast nemen corporaties andere of aanvullende maatregelen, al naar gelang de corporatie specifieke situatie.

Ruimte voor verbetering

De Aw vindt het verheugend dat uit deze verkenning blijkt dat corporaties het een belangrijk onderwerp vinden en duidelijk werk maken van integriteit bij aanbestedingen. Tegelijk ziet de Aw mogelijkheden tot verdere verbetering. Door risico’s over het opdrachtgeverschap in kaart te brengen, kunnen bijvoorbeeld aanvullende maatregelen nodig blijken en worden de toezichtmogelijkheden voor de raad van commissarissen vergroot. Echter, slechts de helft van de corporaties heeft daadwerkelijk een actuele risicoanalyse en bijbehorend beleid voor het beheersen van de risico's.

85% van de corporaties heeft de werkwijze rond aanbesteding vastgelegd in aanbestedingsbeleid, maar slechts 18% maakt dat openbaar. Daarnaast stelt minder dan de helft van de corporaties opleidingseisen aan bij inkoop betrokken medewerkers. Actuele kennis bevordert daarentegen het effectief, transparant en integer doorlopen van inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Toezicht

De onderzoeksresultaten betrekt de Aw bij haar toezicht op de afzonderlijke corporaties. Dat geldt ook voor de corporaties die niet aan het onderzoek hebben deelgenomen.