Jaarplan 2018: Aw zoekt meer en vaker samenwerking

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft haar jaarplan 2018 en de bijbehorende begroting aangeboden aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In het jaarplan schetst de Aw dat een toezichthouder in de huidige tijd zich niet kan beperken tot het strikte toezien op naleving van de wet- en regelgeving. Natuurlijk staat in het handelen van de Aw de juridische grondslag centraal, maar uiteindelijk gaat het haar om het politieke en maatschappelijke doel achter de regelgeving. Het maatschappelijk belang,  de publieke waarden, is het centrale vertrekpunt bij de oordeels- en besluitvorming van de Aw. Verschillende instrumenten (preventief- en reflectief toezicht, samenwerking, toezichtsignalen, handhavingcommunicatie) staan de toezichthouder ten dienste om die te bereiken.

Om op deze manier te werken is het voor de Aw, meer dan voorheen  noodzakelijk om  haar afwegingen te maken samen met haar doelgroepen en relaties. Vanzelfsprekend gebruikt de Aw hierbij de waarnemingen en ervaringen van haar eigen toezichthouders in de praktijk. Maar zij zal ook vaker de samenwerking zoeken met andere partijen. Met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bijvoorbeeld worden gegevens uitgewisseld zodat corporaties hun informatie niet dubbel te hoeven leveren. Ook het bestuurlijk akkoord dat BZK, Aedes, WSW en Aw vorig jaar sloten in het kader van het Verbetertraject Informatievoorziening moet leiden tot efficiënte en effectieve gegevensuitvraag met zo min mogelijk lasten voor de corporaties.  De Aw zal ook intensiever samenwerking zoeken met gemeenten, huurders, de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), brancheorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

De Aw is een onderdeel van de de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT is volop in  in ontwikkeling. De principes die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de ILT gelden ook voor de verdere ontwikkeling van de Aw. Dit betekent dat de Aw werkzaamheden selectief (risicogericht), effectief en reflectief zijn. De ILT wil een klantgerichte organisatie zijn die gericht is op een snelle en zorgvuldige beantwoording van vragen en behandeling van vergunningaanvragen. Het uiteindelijke doel is bijdragen aan de totstandkoming van een sterke corporatiesector die het vertrouwen geniet van de samenleving en politiek.