Modelbijlage reglement financieel beleid en beheer beschikbaar

Woningcorporaties kunnen gebruik maken van een bijlage (addendum) om hun eerder goedgekeurde model-reglement financieel beleid en beheer in lijn te brengen met de Veegwet. Deze bijlage en het modelreglement  zijn beschikbaar op de website van Aedes. De bijlage of een geheel nieuw (model) reglement dient ter goedkeuring te worden aangeboden bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Alle woningcorporaties hebben sinds 1 januari 2017  een reglement financieel beleid en beheer. Per 1 juli 2017 is er nieuwe veegwetgeving van kracht, waarmee enkele wijzigingen zijn opgetreden die invloed hebben op dat reglement. Hierdoor zijn goedgekeurde reglementen niet meer volledig in lijn  met de Woningwet. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op reikwijdte van het reglement en het verstrekken van collegiale leningen.

In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes is besloten dat corporaties een bijlage bij de Aw kunnen indienen om te zorgen dat hun reglement weer in lijn is met de recentste regelgeving zonder dat zij direct een compleet nieuw reglement hoeven op te stellen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de modelbijlage van Aedes. Deze bijlage is enkel bruikbaar in het geval de woningcorporatie in eerste aanleg gebruik heeft gemaakt van het modelreglement van Aedes.

Ook het modelreglement zelf is aangepast aan de Veegwet. Indien corporaties liever een geheel nieuw modelreglement willen indienen ter goedkeuring in plaats van alleen een bijlage kan dat ook. Corporaties die in eerste instantie geen gebruik hebben gemaakt van het modelreglement kunnen ervoor kiezen hun reglement aan te passen en ter goedkeuring aan te bieden, of over te stappen op het modelreglement. Om ervoor te zorgen dat alle woningcorporaties per 1 januari 2018 voorzien zijn van een, door de Aw goedgekeurd reglement financieel beleid en beheer hanteert de Aw  de volgende uiterste aanleverdata:

  • Nieuw reglement (eigen model): 1 oktober 2017
  • Addendum bij modelreglement of nieuw modelreglement : 1 november 2017

Het modelreglement en addendum zijn te vinden op de website van Aedes. Alle wijzigingen in het wettelijk kader die betrekking hebben op het reglement staan in deze lijst.  

De ingevulde en ondertekende bijlage of een nieuw reglement dient te worden ingediend bij ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.