Aw bevriest uitvraag dPi 2017

De Autoriteit woningcorporatie (Aw) bevriest de prognose-informatie (dPi) die corporaties aan moeten leveren over 2017. Er wordt, behoudens noodzakelijke wettelijke aanpassingen, geen extra informatie opgevraagd ten opzichte van vorige jaren en de uitvraag is op enkele punten teruggebracht.  De Aw komt hiermee tegemoet aan signalen uit de sector. Zo hoeft niet langer voor tien jaar prognose-informatie te worden aangeleverd, maar alleen voor de komende vijf jaar. De complete uitvraag is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

De uitvraag DPi 2017 is tot stand gekomen in nauw overleg met Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ( BZK) , vooruitlopend op het gezamenlijk toetsingkader dat in het najaar zal worden gepresenteerd door Aw en WSW.

Naast het teruggaan van 10- naar 5-jaarprognoses is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo vervalt het vorig verslagjaar in het kasstroomoverzicht  en is de uitvraag op de toelichting waar mogelijk beperkt. Daarnaast is de uitvraag op onderdelen consistenter gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitvraag van energielabels.

Ook worden er technische verbeteringen doorgevoerd om de applicatie beter te laten functioneren. Deze bevriezing is daarnaast een eerste stap richting herijking van de informatieopvraag, die in de loop van 2018 gestalte zal krijgen.