Aw: evaluatie proces gegevensuitvraag afgerond

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het evaluatierapport gepubliceerd over de problemen met de gegevensuitvraag via CorpoData. Het rapport is verstuurd aan alle corporaties en overige betrokkenen, vergezeld van een brief waarin wordt toegelicht welke vervolgstappen de Aw samen met het ministerie van BZK en WSW zal zetten.

Begin januari kondigde de Aw aan dat de problemen met de gegevensuitvraag bij de invoer van de dPi en de scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB, aanleiding waren om dit proces extern te laten evalueren. Aan onderzoeker Kees Louwerens is gevraagd om voor zowel de korte als de lange termijn aanbevelingen te doen over de gegensopvraag via CorpoData. Aan de evaluatie heeft een viertal corporaties deelgenomen. Daarnaast zijn er, buiten de Aw, gesprekken gevoerd met WSW, het ministerie van BZK, AEDES, Kodision en de NEH-group. Het nu gepubliceerde rapport schetst een meervoudige problematiek die vraagt om een intensieve veranderopgave voor alle betrokken partijen. Een opgave die zich niet beperkt tot IT-vraagstukken, maar ook aangrijpt op de wijze van organisatie van de gegevensopvraag en de omvang ervan.

‘Al maar doorgaan’

Op korte termijn zullen stappen worden gezet die herhaling van de afgelopen winter moeten voorkomen, maar die ook een aanzet geven richting de lange termijn. De logica van het almaar “doorgaan” moet worden doorbroken, waardoor er ruimte ontstaat voor structurele oplossingen.

De verdere opvraag via CorpoData in 2017 zal voor alle corporaties beperkt blijven tot de dVi en de WOZ-opvraag. De definitieve scheidingsvoorstellen zullen niet via CorpoData gaan. De Aw heeft een apart webformulier in voorbereiding om via de site van de Aw de voorstellen in te dienen. Verdere veranderingen in de uitvraag zullen in de komende jaren tot het uiterst noodzakelijke beperkt blijven.

dVi en DPi

Aw en WSW hebben de afgelopen maanden in gezamenlijke scrumteams de dVi 2017 opgesteld en getest. De fouten in de dPi-applicatie worden aangepakt. Er komt geen nieuwe dPi, maar de dPi van dit jaar is hetzelfde als die van vorig jaar.

Een nieuw systeem

In de komende twee jaar zal een nieuw systeem ontwikkeld moeten worden voor toekomstige uitvragen. Daartoe zal een IT-proces opgestart worden waarin op basis van system requirements gezocht wordt naar nieuwe wijzen van opvragen. Simultaan hieraan zal de opvraag zelf ter discussie gesteld worden. Daartoe wordt aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven die uniformiteit in de opvraag en beperking van administratieve lasten als doelstelling hebben, zoals het verticale toezicht Aw-WSW en Standard Business Reporting.

De aanbeveling van de externe onderzoeker om projectmatig de veranderopgave vorm te geven is overgenomen. De Aw, WSW en het ministerie van BZK zullen gezamenlijk de noodzakelijke veranderingen voorbereiden en uitvoeren. Ook Aedes, CoraVera en een afvaardiging van de corporaties zullen nadrukkelijk betrokken worden in het proces.