1. Home
  2.   Actueel
  3. Aw publiceert beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’

Aw publiceert beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’

Nieuwsbericht | 22-12-2016

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ gepubliceerd. Hierin beschrijft de Aw hoe zij beoordeelt of een (toekomstige) bestuurder of commissaris van een woningcorporatie betrouwbaar en geschikt is om die functie te vervullen. Het kader geeft ook aan hoe het proces van de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets verloopt en hoe de zienswijze inhoudelijk tot stand komt.

Uitgangspunt is dat een toets in principe plaatsvindt op basis van schriftelijke of telefonische informatie. Een gesprek wordt gepland als uit beschikbare bronnen zoals curriculum vitae, competenties, verslagen van assessments, motivering en gevolgde procedure onvoldoende blijkt dat de beoogde kandidaat geschikt is voor de functie. Er is altijd een gesprek indien sprake is van een voorgenomen benoeming tot bestuurder of voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) en bij een corporatie onder verscherpt toezicht.

De Aw houdt integraal toezicht op de woningcorporatiesector. Centraal in dit toezicht staat de governance van de corporaties; de wijze waarop het interne toezicht en de ‘checks and balances’ functioneren. De geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets speelt hierin een belangrijke rol. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze voorleggen aan de Aw. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig.

De toets op betrouwbaarheid is grotendeels wettelijk vastgelegd en uitgewerkt; voor de toets op geschiktheid ligt dit anders. Bij iedere kandidaat wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden en risico’s en moet de vraag beantwoord worden of deze kandidaat geschikt is voor de betreffende functie bij de betreffende corporatie voor de betreffende periode. De Aw streeft er naar het aantal fysieke gesprekken terug te brengen tot een aanvaardbaar maximum. Hoe vaak dat is, moet de praktijk nog uitwijzen. Doel is de ‘last’ voor de kandidaat te beperken en de doorlooptijd van de procedure te versnellen.

De Aw wil in gesprek blijven met de sector en stakeholders over dit beoordelingskader. Hiervoor zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarin een nadere toelichting en mogelijkheid tot reageren wordt gegeven. De Aw zal op gezette tijden een update van het kader publiceren

Meer informatie