1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Autoriteit woningcorporaties
  4.   Nieuwsberichten
  5. Addendum mogelijk voor aanpassen financieel reglement aan Veegwet

Addendum mogelijk voor aanpassen financieel reglement aan Veegwet

Nieuwsbericht | 07-02-2017

In de Veegwet die onlangs is aangenomen door de eerste Kamer, zitten enkele punten die van invloed zijn op het Reglement financieel beleid en beheer (Reglement) van woningcorporaties. Om te voorkomen dat alle corporaties hun Reglement op stel en sprong moeten aanpassen en opnieuw ter goedkeuring moeten voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), wordt de mogelijkheid geboden om te werken met een addendum. In dit addendum geven corporaties aan op welke punten hun Reglement wordt gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

De Aw zal, in samenspraak met Aedes, een format voor het addendum opstellen en deze uiterlijk 1 augustus 2017 publiceren. Het door het bestuur en de Raad van Commissarissen getekende addendum (of een nieuw Reglement) kan tot 1 november 2017 worden ingediend bij de Aw, zodat deze uiterlijk per 1 januari 2018 in lijn zijn met de regelgeving. 

Veegwet 
De Veegwet en de daarbij horende lagere regelgeving brengen relatief kleine wijzigingen met zich mee voor wat betreft de vereiste bepalingen in het Reglement. Op basis van de Veegwet moet in het Reglement worden ingegaan op verbonden ondernemingen. In het het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) wordt dit nader uitgewerkt door de bepaling dat voor -zover van toepassing- de eisen in het Reglement die gelden voor de corporatie, ook gelden voor dochters en andere verbonden ondernemingen waarin net als in dochters zeggenschap bestaat. Nieuw in het BTIV is ook dat corporaties in het Reglement moeten vastleggen dat zij zich in het jaarverslag verantwoorden over alle verbindingen. Dit om inzicht te krijgen in omvang en risico’s van de verschillende verbindingen. Ook de collegiale leningen die met de Veegwet weer mogelijk zijn gemaakt moeten worden toegevoegd aan het Reglement. In de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) zullen nadere regels worden gesteld aan die leningen en aan de wijze waarop moet worden verantwoord.

De Veegwet wonen is op 24 januari aangenomen door de Eerste Kamer en zal op 1 juli 2017 van kracht worden. Nadat de Raad van State advies heeft gegeven op de wijziging van het BTIV naar aanleiding van de Veegwet, kan dit Besluit en de RTIV worden gepubliceerd. Dit zal naar verwachting in mei gebeuren.